4.2 Οι επιχειρήσεις-Η τιμή των αγαθών

4.2.3 Η τιμή των αγαθών

Ερώτηση: Πώς προσδιορίζεται η τιμή των αγαθών;

Η τιμή των αγαθών προσδιορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά τους.

Ερώτηση: Τι ισχύει σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης;

Σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης όταν αυξά- νεται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται. Και αντίθετα, όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη ποσό- τητα αυξάνεται.

Ερώτηση: Τι ισχύει σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς;

Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται, και όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, η προσφερόμενη ποσότητα μειώνεται. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και προσφερόμενης ποσότητας είναι ανάλογη. Ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς ισχύουν ceteris paribus (όλα τα άλλα σταθερά), δηλαδή όταν οι άλλοι παράγοντες (καταστροφή παραγωγής, προτιμήσεις των καταναλωτών, αύξηση κόστους παραγωγής κτλ.) που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση ή την προσφορά παραμένουν σταθεροί.

Ερώτηση: Ποια η σχέση μεταξύ των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς από τη μια και της ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού από την άλλη;

Η τιμή ενός αγαθού προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία. Αν διαταραχθεί η ισορροπία στην αγορά, δημιουργούνται δυνάμεις (ζήτησης και προσφοράς), που επαναφέρουν την αγορά σε ισορροπία.

Ερώτηση: Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στη διαδικασία προσδιορισμού ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού.  Μπορείτε να τον εξηγήσετε;

 

timhagathou

Η τιμή θα ισορροπήσει στις πέντε (5) μονάδες, όταν η ζητούμενη και προσφερόμενη ποσότητα είναι ίσες (26 μονάδες).

Ερώτηση: Τι ονομάζουμε «Τιμή ισορροπίας»;

Τιμή ισορροπίας καλείται η τιμή, όπου η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα, είναι δηλαδή η τιμή που εξισορροπεί τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης.

Ερώτηση: Μπορείτε να διατυπώσετε επιγραμματικά τις περιπτώσεις όπου θα έχουμε πλεόνασμα ή έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού;

Επιγραμματικά:

Αν η Τιμή του αγαθού  > της τιμής ισορροπίας → πλεόνασμα προϊόντος,  ενώ αν

Αν η Τιμή του αγαθού  < της τιμής ισορροπίας → έλλειμμα προϊόντος

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση