Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2017

4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας

4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας Ερώτηση: Ποιο ήταν το οικονομικό δίλημμα (=οι δύο επιλογές) που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα μετά τον καταστροφικό Β΄ παγκόσμιο πόλεμο; Τι τελικά επιλέχθηκε; Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η ανάγκη της ανασυγκρότησης της … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής-Β) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργαvισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)

Β) Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργαvισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) Ερώτηση: Τι είναι η Δημόσια Επιχείρηση; Δημόσια Επιχείρηση, σύμφωνα με oδηγία της Επιτρoπής τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv, είvαι «κάθε επιχείρηση στην oπoία τo δημόσιo δύναται vα ασκήσει άμεσα ή έμμεσα λόγω κυριότητας, oικovoμικής συμμετoχής ή … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής Ερώτηση: Ποιες είναι οι βασικές μονάδες του οικονομικού συστήματος; Τρεις είναι οι βασικές μονάδες στο οικονομικό σύστημα: οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το κράτος. Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση του κράτους στη … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.3. Τα νοικοκυριά – Ο οικογενειακός προϋπολογισμός

4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός Ερώτηση: Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό; Απεριόριστες ανάγκες – Περιορισμένο εισόδημα: Γενικά, κάθε νοικοκυριό έχει απεριόριστες ανάγκες που εκφράζονται με τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά έχει περιορισμένο εισόδημα, και πρέπει … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.3. Τα νοικοκυριά -Το εισόδημα των νοικοκυριών

4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών Ερώτηση: Ποιοι ζητούν και ποιοι προσφέρουν αγαθά; Η ζήτηση των (τελικών) αγαθών και υπηρεσιών γίνεται από τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές, ενώ η προσφορά γίνεται από τους ανεξάρτητους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. Ερώτηση: Ποια η διαφορά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.2 Οι επιχειρήσεις-Η τιμή των αγαθών

4.2.3 Η τιμή των αγαθών Ερώτηση: Πώς προσδιορίζεται η τιμή των αγαθών; Η τιμή των αγαθών προσδιορίζεται από τη ζήτηση και την προσφορά τους. Ερώτηση: Τι ισχύει σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης; Σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης όταν … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.2 Οι επιχειρήσεις-Το κόστος παραγωγής

4.2.2 Το κόστος παραγωγής Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους συντελεστές παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων. Ερώτηση: Ποιες αποφάσεις χρειάζεται να πάρει μια  επιχείρηση; Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της χρειάζεται να πάρει σημαντικές αποφάσεις όπως: α) Σε ποιον τόπο θα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | 2 Σχόλια

4.2 Οι επιχειρήσεις- Οι συντελεστές παραγωγής

4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής Ερώτηση: Τι είναι οι συντελεστές παραγωγής; Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, όπως φυσικοί πόροι, οικόπεδα, εργοστάσια, γραφεία, κτήρια, ανθρώπινη εργασία, μηχανήματα, εργαλεία, μεταφορικά μέσα κ.α. Ερώτηση: Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής για τους Μαρξιστές … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα-αγαθά/καταναλωτικό πρότυπο

4.1.2 Τα αγαθά – το καταναλωτικό πρότυπο Υπενθύμιση (Αγαθά): Τα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες καλούνται αγαθά. Ερώτηση: Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αγαθά; Τα αγαθά μπορεί να είναι α) υλικά αγαθά (τρόφιμα, αυτοκίνητο κτλ.) και β) υπηρεσίες … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα-ανάγκες

4.1.1 Οι ανάγκες Ερώτηση: Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα (Κ.Ο.Π.) ; Το Κ.Ο.Π. είναι ότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα μέσα για την ικανοποίησή τους περιορισμένα. Αλλιώς: πώς με περιορισμένους πόρους θα ικανοποιηθούν οι απεριόριστες ανάγκες; Το … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄ | Σχολιάστε