ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ11/122917/Δ7/30.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024” το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

 1. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/Συντονίστρια. Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,
 2. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/Συντονίστριας του προγράμματος,
 3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα,
 4. Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικό/διαφορετική υπεύθυνο/υπεύθυνη εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.

Η υποβολή των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

https://forms.gle/5p3Rj2p8xKfv1k2M9

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται MONO σε ηλεκτρονική μορφή στο pepoka@sch.gr:

 1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/μαθητριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το υπ. αριθ. Πρωτ. Φ11/126281/Δ7/14.10.2022  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα :

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια.  Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,

2.Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του/της  Συντονιστή/στριας του προγράμματος,

3.Κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα,

4.Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά  τμήματα και με διαφορετικό/ή υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.

 

Η υποβολή των  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

 

https://forms.gle/WbFtnYqsZgDb7tsVA

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται MONO σε ηλεκτρονική μορφή στο sxolikesdr2016@gmail.com:

 

 1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το υπ. αριθμό 160010/Δ7/08.12.2021  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα :

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια.  Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,

2.Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών (έως τρεις 3), συμπεριλαμβανομένου του/της  Συντονιστή/στριας του προγράμματος,

3.Κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2)προγράμματα,

4.Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά  τμήματα και με διαφορετικό/η υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά,

 1. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση ΠΣΔ συγκροτούν ομάδες από το σύνολο των μαθητών/ριών ενός σχολικού τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγεία.

 

Η υποβολή των  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

https://forms.gle/QKt2YEp9uUHBg6sR6

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων:

 1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων

 

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται δείγματα διαβιβαστικού και πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, ώστε να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα εκάστοτε στοιχεία της σχολικής σας μονάδας.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Υπόδειγμα Διαβιβαστικού

Υπόδειγμα Πρακτικού

 

 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρκου-παρουσίαση Πολιτιστικού Προγράμματος

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού προγράμματος “Γνωρίζω τα μουσικά όργανα και δημιουργώ” με τους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Αγίου Μάρκου και υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Λίζα Γιαννακοπούλου δημιουργήθηκε  ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο ” ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΕΣ”.

Τα παιδιά έψαξαν , βρήκαν πληροφορίες , βιντεάκια για τα όργανα και δημιούργησαν ηχοιστορίες. Μ αυτό τον τρόπο έμαθαν και διασκέδασαν…

Ο  εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής Ανδρέας Στούπας δημιούργησε με τα παιδιά τις ηχοιστορίες…

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΕΣ

https://read.bookcreator.com/gKA5ofBJI6RPCxOHWoyNSgY7LM42/mwXeFtY6TGOU6pYaB97KoQ?fbclid=IwAR3o607MInRS-ja38C1LhsxFarv8mIZFmCAbPun6rk4q-WWXbtvaKHja_TE

Με τα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ τάξηςτου δημοτικού σχολείου Αγίου Μάρκου δημιουργήθηκε  ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για την Ποπ μουσική κυρίως με τίτλο ” ΠΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ” με διάφορες πληροφορίες, βιντεάκια που διάλεξαν και με συνέντευξη από τον Κύριο Μπάμπη , δάσκαλο του σχολείου που είναι μέλος σε συγκρότημα… ώστε να πάρουν διάφορες πληροφορίες…

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

https://read.bookcreator.com/gKA5ofBJI6RPCxOHWoyNSgY7LM42/9fHc1WaeRT6o38l8Gtir9A?fbclid=IwAR1Hs14iPTaz9y9ASoXEHIhI_TjjYlx1nrJguTEEVwPk3QXtxd8SjUx9AIE

Δημοτικό Σχολείο Άφρας- παρουσίαση Πολιτιστικού Προγράμματος

Οι μαθητές της Γ’ & Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Άφρας  και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Λίζα Γιαννακοπούλου παρουσιάζουν το  ηλεκτρονικό βιβλίο  “Άρχισαν τα όργανα” στα πλαίσια Πολιτιστικού προγράμματος:

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

https://read.bookcreator.com/gKA5ofBJI6RPCxOHWoyNSgY7LM42/fJi9gJ8UTMmBuo9TmBXG1g?fbclid=IwAR10yH0zQUMJ7GsjOd9ffdnd3U3gGqfqiaBEbJL5kCqPm89zVRMtJMIKeVs

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020/2021, σύμφωνα με το υπ. αριθμό 137053/ΓΔ4/09.10.2020  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα :

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια.  Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,

2.Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών (έως τρεις 3), συμπεριλαμβανομένου του/της  Συντονιστή/στριας του προγράμματος,

3.Κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2)προγράμματα,

4.Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά  τμήματα και με διαφορετικό/η υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά,

 1. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση ΠΣΔ συγκροτούν ομάδες από το σύνολο των μαθητών/ριών ενός σχολικού τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγεία.

 

Η υποβολή των  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

https://forms.gle/aB66ECH9LYj953Gi7

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων:

 1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται δείγματα διαβιβαστικού και πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, ώστε να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα εκάστοτε στοιχεία της σχολικής σας μονάδας.

Υπόδειγμα Διαβιβαστικού

Υπόδειγμα Πρακτικού

«Ενημέρωση για τη δυνατότητα υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας του COVID-19 και έχοντας ως προτεραιότητα μας την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, και εν αναμονή της έκδοσης της νέας εγκυκλίου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά τη φετινή σχολική χρονιά δεν θα πραγματοποιηθούν μαζικές επιμορφωτικές συναντήσεις για την ενημέρωση αναφορικά με τα Προγράμματα αυτά.

Σε ό,τι μας αφορά, θεωρούμε ότι η υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι σημαντικότατη ως εκπαιδευτική πρόσθετη αξία στο πλαίσιο της ολόπλευρης καλλιέργειας και ανάπτυξης της προσωπικότητας των μαθητών/ τριών. Ιδιαιτέρως στις δυσκολίες που προβάλλει η εποχή μας οι κάθε είδους σχολικές δραστηριότητες μπορούν να ωθήσουν την πνευματική ανάπτυξη, την αισθητική καλλιέργεια, τη δημιουργική έκφραση των μαθητών και την ευαισθητοποίησή τους σε ποικίλα θέματα. Μεταξύ αυτών σημασία έχει και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών, όπως και η υγιής κοινωνική λειτουργικότητα, που τόσο πολύ βάλλονται σήμερα. Επιπροσθέτως, τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης προβλημάτων και δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στην τάξη λόγω του COVID19.

Ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να λάβουν γνώση για τη δυνατότητα υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, μπορούν να αιτηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο

 

https://forms.gle/zxkpL4jUcJjZnZke6

 

προκειμένου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να δρομολογηθεί η σχετική ενημέρωση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που την ενημέρωση δεν επιθυμεί συνολικά ο σύλλογος διδασκόντων, υπάρχει η δυνατότητα αυτό να γίνει και κατ’ άτομο. Η σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται από τον/την διευθυντή/ντρια/ προϊστάμενο/η της σχολικής  μονάδας για όσους από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για συνεννόηση αναφορικά με τον τρόπο που μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα σχετικά μέτρα και την προστασία της υγείας μας.

2ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων: Κοινωνική, πολιτιστική, θρησκευτική διαδρομή στα μονοπάτια της Βόρειας Κέρκυρας

Ένα ταξίδι στα μονοπάτια της ιστορίας στο νησί των Φαιάκων από τους/τις μαθητές και μαθήτριες  της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 2ου  Σχολικού Κέντρου Θιναλίων Κέρκυρας.

2ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων