ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1 Ν.4547/2018                                                                                                (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης –
Ίδρυση ΠΕΚΕΣ
2 Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018                                       (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β‘) Κατανομή Θέσεων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ
3 158733/ΓΔ4/24.09.2018                                                              (ΦΕΚ 4299/27.09.2018 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο ΠΕΚΕΣ
4 Φ.351.1/49/167596/Ε3/08.10.2018                                    (ΦΕΚ 4511/15.10.2018 τ. Β‘) Έναρξη Λειτουργίας ΠΕΚΕΣ
5 Φ.63/1289002.11.2018                                                                   (ΑΔΑ: ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ)                                      (ανακοινοποίηση 05/11/2018) Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης στους ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
6 1816/ΓΔ407.01.2019
(ΦΕΚ 16/11.01.2019 τ. Β’)
Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων
7
ΦΕΚ A 111/2020   | 4692/2020

“Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, νόμος 4692/2020

 

8

(Ν. 4823/2021) ΦΕΚ 136/τ Α΄/3-8-2021
 

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4823-2021-phek-136a-3-8-2021-2.html 

9.

Για Ημερίδες σε Π/θμια Εκπαίδευση

Το άρθρο 17 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

1. Με απόφαση του Σχολικού Συμβούλου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο ανά τάξη, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

«δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».