Υπ. Φ.Α.ΣΧ.Α.

1 Ν. 4547/2018                                              (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης
2 222180/ΓΔ4/27.12.2018                  (ΦΕΚ 5933/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθ. Φυσικής Αγωγής & Σχολ. Αθλητισμού
3
5077/ΓΔ4/14.01.2019 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
4
Φ.Π.5.2/258/14.01.2019                (ΑΔΑ: ΨΥΟ84653ΠΣ-3ΚΠ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Αιτ/νίας
5
694/17.01.2019                                          (ΑΔΑ: ΨΙΓΚ4653ΠΣ-2Χ2) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Ηλείας
6
Φ.11.1.Α/754/17.01.2019             (ΑΔΑ: Ω6ΟΒ4653ΠΣ-ΚΕΗ) Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Αχαΐας
7
Φ.Π.5.2/812/01.02.2019                  (ΑΔΑ: ΨΟΤΠ4653ΠΣ-1ΛΘ) Πλήρωση (1) Θέσης Υπεύθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλ. ΔΔΕ Αιτ/νίας με Απόσπαση 2018-19
8
Φ.11.1/3706/08.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ΔΔΕ Αχαΐας
9
Φ.11.1/6307/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ ΔΔΕ Αχαΐας