Ε.Κ.Φ.Ε.

1 Ν.4547/2018                                                                            (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης
2 222076/ΓΔ4/27.12.2018                                                     (ΦΕΚ 5934/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθύνων ΕΚΦΕ
3
4513/ΓΔ4/11.01.2019                                        (ανακοινοποίηση 14/01/2019) Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ
4
Φ.Π.5.2/240/14.01.2019                                                        (ΑΔΑ: Ω5ΧΤ4653ΠΣ-Ψ04) Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αιτ/νίας
5
Φ.11.1.Α/798/17.01.2019
(ΑΔΑ: 68ΕΖ4653ΠΣ-ΨΑΨ)
Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας
6
10378/ΓΔ4/23.01.2019 Διευκρινίσεις Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ, κτλ
7
Φ.32.2/3615/07.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ Αχαΐας
8
Φ.11.1/3734/08.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας
9
Φ.3/ΔΕ/3388/28.03.2019                               (ΑΔΑ:ΨΥ2Μ4653ΠΣ-Υ0Π) Κατανομή ΕΚΦΕ Αχαΐας
10
Φ.11.1/6308/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας