Φεβ 13
14

Η ανεργία των νέων και οι δεξιότητες στο επίκεντρο του Συμβουλίου Παιδείας (15/2)

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία ανέρχεται σήμερα σε 24% σχεδόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η ευρωπαία επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, θα τονίσει τη σημασία του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Οι υπουργοί Παιδείας αναμένεται να εγκρίνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ως απάντηση στην έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης» και της στρατηγικής για τον «Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης». Η ιρλανδική προεδρία θα παρουσιάσει επίσης τις τελευταίες εξελίξεις για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Erasmus for All», το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμός το οποίο θα αρχίσει το 2014.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική της για τη Συμμαχία για θέσεις μαθητείας, με την προώθηση της υψηλής ποιότητας μάθησης στο πλαίσιο της εργασίας, σε όλη την Ευρώπη, στον διαγωνισμό WorldSkills competition στη Λειψία τον Ιούλιο. Φέτος θα πραγματοποιηθεί επίσης η παρουσίαση του νέου «κατευθυντήριου πλαισίου για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο». Αυτό το εργαλείο επαναξιολόγησης θα βοηθήσει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν επιχειρηματικά «οικοσυστήματα» και να καταστούν κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας. Στόχος είναι να επεκταθεί και στο μέλλον η προσέγγιση αυτή, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των σχολείων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επίσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο άνοιγμα της εκπαίδευσης (Opening up Education), μια κοινή πρωτοβουλία της επίτροπου κ. Βασιλείου και της επιτρόπου για το ψηφιακό θεματολόγιο, κ. Neelie Kroes. Ο στόχος είναι να καταστεί η εκπαίδευση περισσότερο προσβάσιμη μέσω της τεχνολογίας, με την κλιμάκωση της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών και των επιχειρηματικών οργανώσεων κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας που έπεται της συνεδρίασης. Οι συζητήσεις θα βασιστούν επίσης σε έγγραφο που εκπονήθηκε από την ιρλανδική προεδρία, η οποία παρουσιάζει τις αδυναμίες και την έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα των δεξιοτήτων, που εμποδίζουν την Ευρώπη να αξιοποιήσει το πλήρες της δυναμικό.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα παράδειγμα αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας θα φανεί αργότερα εφέτος με τη δημοσίευση της πρώτης έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων, το πρόγραμμα για τη διεθνή αξιολόγηση των ικανοτήτων ενηλίκων (International Assessment of Adult Competencies – PIAAC).

Ιστορικό

Η Επιτροπή δρομολόγησε τη στρατηγική για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης τον Νοέμβριο του 2012, με στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να εφοδιάσουν τους νέους με τις δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Διατυπώνονται, επίσης, προτάσεις για την καλύτερη στοχοθέτηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας.

Ο ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης υπογράμμισε την ανάγκη για βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση και η γραφή, και για μεγαλύτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων στις ΤΠ, την επιχειρηματικότητα και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σημείο σύγκρισης και αναφοράς για τις γνώσεις ξένων γλωσσών που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να μετρήσουν την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Στη στρατηγική τονίζεται επίσης η ανάγκη για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Τα μέτρα επανόρθωσης περιλαμβάνουν τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις, την εξατομικευμένη υποστήριξη, την ευκολότερη πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Όλες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζονται από καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με ζήλο και επιχειρηματικό πνεύμα. Ζωτική σημασία έχουν συνεκτικά και καλά εφοδιασμένα συστήματα τόσο για τις προσλήψεις όσο και την στήριξη της σταδιοδρομίας.Αφήστε μια απάντηση