Νοέ 11
23

Erasmus για όλους

Έως 5 εκατομμύρια άτομα, σχεδόν διπλάσιος αριθμός απ’ ό,τι σήμερα, θα έχουν ευκαιρία για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό με υποτροφία από το Erasmus για όλους, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται σχεδόν 3 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το πρόγραμμα Erasmus για όλους, που θα έχει επταετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. ευρώ, προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για το Erasmus για όλους:

  • περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 1,5 εκατομμύριο στο πλαίσιο τ ων τρεχόντων προγραμμάτων)·
  • Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται 1 35 000 φοιτητές που θα υποστηριχθούν για σπουδές σε χώρες εκτός της ΕΕ, καθώς επίσης και φοιτητές από τρίτες χώρες που θα πραγματοποιήσουν σπουδές στην Ένωση·
  • 735 000 μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 350 000 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·
  • 1 εκατομμύριο εκπαιδευτικοί και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους θα χρηματοδοτηθούν για διδασκαλία στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 600 000 στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων)·
  • 700 000 νέοι θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 600 000 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·
  • 330 000 φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των σπουδών στο εξωτερικό βάσει ενός εντελώς νέου προγράμματος·
  • 540 000 νέοι θα μπορούν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό στο εξωτερικό ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων (σε σύγκριση με 374 000 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·
  • 34 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες «κοινού πτυχίου», βάσει των οποίων προβλέπονται σπουδές σε δύο τουλάχιστον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 17 600 που έλαβαν υποστήριξη στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·
  • 115 000 ιδρύματα/oργανώσεις που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και/ή νεολαίας ή άλλοι φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση προκειμένου να ιδρύσουν περισσότερες από 20 000 «στρατηγικές συμπράξεις» για να εφαρμόσουν κοινές πρωτοβουλίες και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας·
  • 4 000 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα ιδρύσουν 400 «συμμαχίες γνώσης» και «συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων» για να δώσουν ώθηση στην απασχολησιμότητα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα.

Ιστορικό

Το Erasmus για όλους θα συγκεντρώσει όλα τα υπάρχοντα ενωσιακά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα [Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες]. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η αποδοτικότητα, θα διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για υποτροφία, ενώ θα μειωθούν η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός.

Η Επιτροπή προτείνει αύξηση κατά περίπου 70% σε σύγκριση με τον τρέχοντα επταετή προϋπολογισμό, ώστε να διατεθεί ποσό 19 δισ. ευρώ για το νέο πρόγραμμα στην περίοδο 2014-2020. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται μελλοντικές εκτιμήσεις ως προς τον πληθωρισμό και περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για διεθνή συνεργασία.

Το νέο πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία και στον συστημικό αντίκτυπο και θα υποστηρίζει τρεις κατηγορίες δράσεων: ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της ΕΕ· συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ· και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης θα δαπανηθούν για υποτροφίες κινητικότητας με στόχο την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

Η ορθολογική διάρθρωση του νέου προγράμματος – μαζί με τη σημαντική αύξηση της σχετικής επένδυσης – σημαίνει ότι η ΕΕ θα μπορέσε ι να δημιουργήσει πολύ περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι φοιτητές, οι μαθητές, οι νέοι, εκπαιδευτικοί, οι διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και άλλοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, την προσωπική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το Erasmus για όλους θα προωθήσει επίσης την έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα υποστηρίξει τον αθλητισμό της βάσης.

Από το 2007, κατά μέσον όρο 400 000 άτομα το χρόνο έχουν λάβει υποτροφίες από την ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση και δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό.Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο αριθμός αυτός σχεδόν θα διπλασιαστεί αγγίζοντας τις 800 000. (Το 2010, 560 000 άτομα έλαβαν υποτροφίες στα 27 κράτη μέλη, βλ. παράρτημα 1).

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση συζητείται, επί του παρόντος, από το Συμβούλιο (27 κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

ΠαράρτημαΑφήστε μια απάντηση