Μαΐ 11
30

Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ

Ορίζουμε τα παρακάτω εκατόν τριάντα πέντε (135) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος,  συμπληρωματικά των όσων είχαν οριστεί με τις  υπ. αριθμ. Φ.3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β΄) και Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΚ 1048/12-7-2010, τ.Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις: …

Μετατρέπουμε τα παρακάτω είκοσι έξι (26) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, τα οποία προέκυψαν κατόπιν συγχωνεύσεων με την αριθμ. 29984/Δ4 /14-3-2011 (ΦΕΚ 440 /18-3-2011, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση και αρχικά είχαν οριστεί ως είκοσι οχτώ (28) Πειραματικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με την αριθμ. Φ.51 / 603/ 67285 / Γ1 / 3-9-2005 (ΦΕΚ 1394, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: …

Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠΑφήστε μια απάντηση