ΤΕΚΠΕ


Το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Αντικείμενο του τμήματος  είναι η εποπτεία, ο συντονισμός, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση, κατά κύριο λόγο, του έργου των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, μέσω αυτών, των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, μέσω των κεντρικών υπηρεσιών του Υπ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. συνδέει το έργο των Σχολικών Συμβούλων με τα αρμόδια τμήματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των λοιπών Υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

 

Βασικός στόχος του τμήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειάς μας. Επιμέρους στόχοι του τμήματος αποτελούν η σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία, η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με την ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική, η άμβλυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και η προώθηση των καινοτομιών στην εκπαίδευση με την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

 

Για το σκοπό αυτό ο Προϊστάμενος του Τμήματος κος Θεόδωρος Μπαρής – συνεπικουρούμενος από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του γραφείου – αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, για ποικίλες δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του εκπαιδευτικό προσωπικού της Περιφέρειας (ΠΕΚ, Ο.ΕΠ.Ε.Κ., Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ενδοσχολική επιμόρφωση). Επίσης, αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και επιμορφώσεων. Ακόμα, υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και έχει την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του υπουργείου. Επιπλέον, επιδιώκει συστηματικά τη συνεργασία με διαφόρους φορείς τόσο εκπαιδευτικούς (Πανεπιστήμιο, Α.Τ.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών), όσο και μη εκπαιδευτικούς (Μουσεία,  Εστία Επιστημών, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών). Στο πλαίσιο της σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία εντάσσεται και η ανάληψη από το τμήμα Επιστημονικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων Πολιτιστικών δράσεων (θεατρικών, μουσικών κ.α.).

 

Συνοψίζοντας, διαρκής επιδίωξη του τμήματος αποτελεί η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

 

Επιμορφωτικές πρακτικές Σχολικών Συμβούλων (σελίδα με υλικό 26/6/2013)

 

Καινοτόμες παρεμβάσεις Αφήστε μια απάντηση