Μαθητική αξιολόγηση των έργων eTwinning

  • Για το λόγο αυτό οι  μαθητές έχουν ξεκινήσει την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε αυτές τος συνεργασίες.

  • Απαντούν σε ερωτηματολόγια, γράφουν τη γνώμη τους για τις δραστηριότητες, αξιολογούν με μία λέξη πώς βρίσκουν το πρόγραμμα, εκφράζουν τις σκέψεις τους για μελλοντικά έργα.

  • Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν δεξιότητες αυτοαξιολόγησης, μεταγνώσης αλλά και μαθαίνουν να εκφράζονται σε ό,τι αφορά στη μάθηση.