Εκμάθηση παραδοσιακού χορού, Χανιώτικου συρτού.
Τάξη Α Λυκείου
Στόχος: Επίλυση προβλημάτων μέσω συνεργασίας, Μέθοδος διδασκαλίας: Συνεργατικές δομές (αλληλοδιδασκαλία)
Επιμέρους επιδιώξεις: Κινητικές : Ανάπτυξη, συντονισμού , βελτίωση ρυθμικής και χορευτικής ικανότητας, βελτίωση γενικής αντοχής Γνωστικές: Εκμάθηση λαογραφικών στοιχείων του χορού, βελτίωση προσοχής, ετοιμότητας. Συναισθηματικές(ψυχικές):Aυτοέκφραση ,χαρά συμμετοχής, ενθουσιασμός.
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά, να επιλύουν προβλήματα, να συνδυάζουν θεωρία με πράξη, να γνωρίζουν τη χαρά της ικανοποίησης.
και να βελτιώνουν τη γενική αντοχή τους μέσω επανάληψης

Ο καθηγητής συγκεντρώνει τους μαθητές και τους διαχωρίζει σε τρεις ομάδες. Ο διαχωρισμός των ομάδων μπορεί ναι γίνει με τυχαίο τρόπο ή βάση της προτίμησης των μαθητών. Κατόπιν τους δίνει πληροφορίες για τα λαογραφικά στοιχεία του χορού συρτό Χανιώτικο Κρήτης και τους κάνει επίδειξη των βημάτων του χωρίζοντάς τον σε τρία μέρη .Κάθε μία ομάδα από τις τρεις αναλαμβάνει και δουλεύει ξεχωριστά ένα από τα κομμάτια του χορού. Στη συνέχεια οι ομάδες ενώνονται και η κάθε μία διδάσκει τη δουλειά της στις άλλες διαδοχικά (η 1η στη 2η και στην 3η, διάρκεια 5 λεπτά, η 2η στην 1η και στην 3η ,διάρκεια 5 λεπτά και η 3η στην 1η και στη 2η, διάρκεια 5 λεπτά). Αφού μάθουν τα βήματα και τις φιγούρες, θα τα δουλέψουν όλοι μαζί και στη συνέχεια θα παρουσιάσουν ολόκληρο το χορό στον καθηγητή Φ.Α. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται βιντεοσκόπηση.
,αν είναι εφικτό

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρώτη αξιολόγηση γίνεται στη διάρκεια του μαθήματος μέσω παρατήρησης από το διδάσκοντα. Μετά το πέρας του κινητικού μέρους του μαθήματος, ερωτήσεις στους μαθητές για την αίσθηση και την εντύπωση που τους άφησε το μάθημα. Σύντομες ερωτήσεις για τους τρόπους εκτέλεσης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, προφορικές και κινητικές απαντήσεις.
Η δεύτερη αξιολόγηση γίνεται στο επόμενο μάθημα, με προβολή του βίντεο στην τάξη, συζήτηση με τους μαθητές και εντοπισμός των σωστών απαντήσεων. Γίνεται επίδειξη του χορού τμηματικά και συνολικά και ακολουθούν ερωτήσεις για το πώς αισθάνθηκαν οι μαθητές κατά τη συνεργασία και πώς συνεργάστηκαν για να λύσουν τα κινητικά προβλήματα που τους έθεσαν.
Άτυπη αξιολόγηση
κοινωνική
Συναισθηματικά ενδιαφέροντα
1 = πάντα, 2 = τις περισσότερες φορές, 3 = μερικές φορές, 4 = ποτέ
________ Ικανότητα να εργάζεται σε μικρή ομάδα πάνω σε ένα θέμα
________ Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα
________ Ευχαριστιέται τη μάθηση νέων δραστηριοτήτων
________ Δέχεται την αμφισβητήσιμη απόφαση ενός συμμαθητή του
________ Συμμετέχει με τρόπο ασφαλή για τους άλλους
Ψυχική συμπεριφορά
________ Συμμετέχει εκούσια
________ Ρισκάρει εκούσια
________ Συμμετέχει εκούσια
σε νέες δραστηριότητες
________ Σχηματίζει εκούσια ομάδες και
με άτομα διαφορετικής ικανότητας

1 = πάντα, 2 = τις περισσότερες φορές, 3 = μερικές φορές, 4 = ποτέ
κινητική
Αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά αφού μπορούν να συγκρίνουν την τωρινή τους απόδοση με αυτή
στο παρελθόν
Άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική αξιολόγηση
Δείξε μου τα βήματα 1-4 ή 5-8 ή 9-12 του χορού και όλο μαζί και δείξε μου ποια πρέπει να είναι η θέση των
χεριών
Συντονίζει χέρια και πόδια -( 1 = πάντα, 2 = τις περισσότερες φορές, 3 = μερικές φορές, 4 = ποτέ )
1 = πάντα, 2 = τις περισσότερες φορές, 3 = μερικές φορές, 4 = ποτέ
Γνωστική

Επιλύει προβλήματα

Γνωρίζει τις αρχές της συνεργασίας

Το κινητικό μοτίβο του χανιώτικου

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.