Εργαστηριακή άσκηση ψύξης 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 : Αναγνώριση/Εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία ψυκτικών διατάξεων

Αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης 1
Το αντικείμενο της παρούσας εργαστηριακής άσκησης πραγματεύεται:
• Την εισαγωγή στις λειτουργικές αρχές της παραγωγής ψύξης με συμπίεση ατμών.
• Την παρουσίαση των βασικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται μια ψυκτική διάταξη συμπίεσης ατμών.
• Την περιγραφή της σκοπιμότητας και λειτουργίας των βασικών στοιχείων μιας ψυκτικής διάταξης.

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης α/α 1
Η αναγνώριση και εξoικείωση του σπουδαστή με τον βασικό εξοπλισμό ψυκτικών διατάξεων συμπίεσης ατμών. Μετά το πέρας της άσκησης ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι ικανός να:
• Περιγράφει μια τυπική ψυκτική διάταξη συμπίεσης ατμών
• Να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία μιας ψυκτικής διάταξης συμπίεσης ατμών.
• Να παρουσιάζει σχηματικά τη λειτουργία μιας ψυκτικής διάταξης συμπίεσης ατμών (Μονογραμμικό σχέδιο, διάγραμμα πίεσης/ενθαλπίας και διάγραμμα θερμοκρασίας/εντροπίας).

Περιεχόμενο της άσκησης
Στη παρούσα εργασία καλείστε να αποτυπώσετε μια τυπική ψυκτική διάταξη συμπίεσης ατμών σε μονογραμμικό σχέδιο, να κατονομάσετε τα στοιχεία που την αποτελούν και να παρουσιάσετε τη λειτουργία της σε διάγραμμα logp/h και T/s.
Βήματα άσκησης
1ο Βήμα: Αποτυπώστε σε πρόχειρο σκαρίφημα την πειραματική διάταξη ψυκτικής μονάδας συμπίεσης ατμού που σας υποδείχτηκε από τον διδάσκοντα.

2ο Βήμα: Εντοπίστε τα στοιχεία που την αποτελούν ανατρέχοντας στο θεωρητικό μέρος της εργαστηριακής άσκησης.

3ο Βήμα: Κατασκευάστε το μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης.

4ο Βήμα: Κατονομάστε, υποδείξτε και αριθμήστε τα στοιχεία της πειραματικής διάταξης σε σχετικό υπόμνημα (Υπόδειξη: η αρίθμηση πραγματοποιείται επί της ψυκτικής σωλήνωσης με τρόπο τέτοιο ώστε να υποδεικνύονται οι διεργασίες του ψυκτικού κύκλου αρχίζοντας από 1 πριν τον συμπιεστή).

5ο Βήμα: Σχεδιάστε τον κύκλο λειτουργίας σε διαγράμματα logp/h και T/s και υποδείξτε με διακριτή αρίθμηση τα στάδια του ψυκτικού κύκλου.

Περιεχόμενο παραδοτέου Εργαστηριακής Άσκησης .
Η εργασία σας αναμένεται να έχει την παρακάτω ή παρεμφερή μορφή και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή εντός μίας εβδομάδας από το πέρας του εργαστηρίου στον εκάστοτε καθηγητή εφαρμογών.

ΕΠΑΛ ………….
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ

Ονομ/μο:
Α.Μ.:
Ημ/νια Διεξαγωγής Εργαστηρίου:
Ημ/νία Παράδοσης Εργασίας

Εργαστηριακή Άσκηση α/α 1
Αναγνώριση/Εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία ψυκτικών διατάξεων

Τεχνική Έκθεση: (Σε ½ σελίδα περιγράψτε με ύφος τεχνικό και επίσημο τη διαδικασία που ακολουθήσατε για την εκτέλεση της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, τις παρατηρήσεις σας και τα περιεχόμενα των παραδοτέων που ακολουθούν απαριθμημένα.)

Μονογραμμικό Σχέδιο Εγκατάστασης:

Υπόμνημα Μονογραμμικού Σχεδίου:

α/α Θερμοδυναμική Διεργασία Σχετικός Εξοπλισμός

Διάγραμμα logp/h:

Διάγραμμα T/s:

Παρατηρήσεις/Σημειώσεις/Ερωτήσεις:

 

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστηριακές ασκήσεις ψύξης και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση