Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Νόμος, εγκύκλιοι, διευκρινίσεις και το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων 2017

Στις 28/7/2017 αναμένονται οι αποφάσεις τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Παρακάτω δείτε τη σχετική νομοθεσία, τις ερμηνευYA_logoτικές εγκυκλίους καθώς και το χρονοδιάγραμα για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων.

Νόμος 4473/30-05-2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»

Το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση που καθορίζει τις διαδικασίες για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων. (31-05-2017)

H ερμηνευτική εγκύκλιος για τις διαδικασίες επιλογής Δ/ντων σχολικών μονάδων. (31-05-2017)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4452/2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. (02-06-2017)

Αριθμός αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (08-06-2017)

Σε 10.665 ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.601 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες. 

Aναλυτικός πίνακας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε μορφή pdf

Δεκατέσσερις διευκρινίσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων. (08-06-2017)

Τέσσερις νέες διευκρινίσεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων. (10-06-2017)

1. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υπογράφεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2690/1999 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010.

2. Τίτλοι σπουδών (Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3. Ετήσια επιμόρφωση ΑΕΙ μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ και από την βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος να προκύπτει ότι είχε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και η επιμόρφωση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.)

4. To σημείο 13 της αριθμ. Φ.361.22/27/96038//Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου μας που αφορά στην μοριοδότηση του υποκριτηρίου «Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία» αναδιατυπώνεται ως εξής 13 Όσον αφορά στη μοριοδότηση του υποκριτηρίου «Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία» δεν προσμετράται η εμπειρία που ασκήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού.

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση