Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Η ισχύς του Π.Δ. 69/2016 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» (και) για τους εκπαιδευτικούς

Τόσο το Π.Δ.69/2016  όσο και η εφαρμοστική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 που προβλέπει την διαδικασία , τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Με αφορμή την έκδοση του Π.Δ. 69/2016  και της εφαρμοστικής εγκυκλίου  ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με θέμα:  ¨Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» έχουμε να παρατηρήσουμε τα επόμενα:

1ο ) Το Π.Δ. 69/2016 με θέμα: ¨Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»   εκδίδεται κατ΄επιταγή του  άρθρου 26 του  Νόμου 4369/2016 παράγραφος 6:  «Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

2ο) Στο εκδοθέν Π.Δ.69/2016   στο άρθρο 1 προβλέπεται το πεδίο εφαρμογής: «Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:
οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α ́ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα». Στα επικληθέντα άρθρα 1ο και 2ο του Νόμου Ν. 3528/2007 (Δημόσιο-υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται o σκοπός και η έκταση εφαρμογής του Νόμου  3528/2007 αντίστοιχα:

Άρθρο 1
Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Άρθρο 2
Έκταση εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.

Για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και Δ.Ε. δεν υπάρχουν συνταγματικές ειδικές διατάξεις ενώ οι ειδικές νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν μόνο την ένταξη και την προαγωγή των εκπαιδευτικών σε βαθμούς (Α’, Β’ και Γ)  στα άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 2  του Νόμου 1566/1985:

» Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου (εκπαιδευτικοί Π.Ε .και Δ.Ε.) διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ’. [ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ  με τον Νόμο 4369/2016 «Τα εισαγωγικά και καταληκτικά ΜΚ για κάθε κλάδο ορίζονται ως εξής: α) Για τους κλάδους ΠΕ1 έως ΠΕ14 και ΠΕ16, με πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ, εισαγωγικό το ΜΚ 16(61) και καταληκτικό το ΜΚ 1. Για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων ΑΕΙ πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικά ορίζονται τα ΜΚ 15 ή 14 α- ντίστοιχα. β) Για τους κλάδους ΠΕ15, ΠΕ16, χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ και ΠΕ18, εισαγωγικό το ΜΚ 18 και καταληκτικό το ΜΚ 3. γ) Για τον κλάδο ΠΕ17 εισα- γωγικό το ΜΚ 17 και καταληκτικό το ΜΚ 2. δ) Για τον κλάδο ΤΕ1 εισαγωγικό το ΜΚ 22 και καταληκτικό το ΜΚ 7. ε) Για τον κλάδο ΔΕ1 εισαγωγικό το ΜΚ 24 και καταληκτικό το ΜΚ 9.] Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ κατηγορίας στο βαθμό Β’ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β’. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΤΕ1 στο βαθμό Β’ απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β’. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΔΕ1 στο βαθμό Β’ απαιτείται εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β’.
3ο )

Η επίκληση του Ν. 3528/2007 (Α ́ 26) αφορά στα άρθρα 1o και 2ο  που ισχύουν για όλους τους δημόσιους υπάλληλους χωρίς να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, άλλως αυτό έπρεπε να προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο ή στις διατηρούμενες/καταργούμενες/μεταβατικές διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου.

Η επίκληση του Ν. 3528/2007 (Α ́ 26) ΔΕΝ αφορά στα άρθρα   (όπως αντικαταστάθηκαν στο άρθρο 26 του Ν.4369/2016) που αφορούν στην βαθμολογική κατάταξη και προαγωγή των δημόσιων υπαλλήλων (πλην των εκπαιδευτικών).

Η κατάταξη και η προαγωγή των εκπαιδευτικών και όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων, μετά την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας,είναι γεγονός «επαγόμενο» (κατά νομική ερμηνεία) της αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας και δεν αποτελεί αντικείμενου του Π.Δ. το οποίο ρυθμίζει μόνο τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα.

4ο)Η εφαρμοστική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» ανατρέχει:

α) στο άρθρο 98 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26  παράγραφος 6 του Ν.4369/2016 και

β) στο  άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του Ν.4369/2016.
τα οποία δεν αποτελούν άρθρα που σχετίζονται με την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ως εκ τούτου, όπως προκύπτει από την προηγούμενη τεκμηρίωση τόσο το Π.Δ.69/2016  όσο και η εφαρμοστική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 που προβλέπει την διαδικασία , τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό (δεν ισχύει για τα σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, δικαστικούς λειτουργούς  και άλλες ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα  όπου η αναγνώριση προϋπηρεσίας ρυθμίζεται από ειδικές για αυτούς διατάξεις).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Για να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες και ενστάσεις  από την λανθασμένη ερμηνεία των σχετικών άρθρων του Π.Δ.69/2016  θα πρέπει να ερωτηθεί εγγράφως από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. η Νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  ώστε ναεπιβεβαιωθεί (ή όχι) εγγράφως η καθολική ισχύς του Π.Δ. και της εφαρμοστικής εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426  με νέα ερμηνευτική-απαντητική εγκύκλιο με τεκμηρίωση και η οποία θα προωθηθεί άμεσα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε άμεσα να τεθεί υπόψη των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών αφού, σύμφωνα με την εγκύκλιο τούτη προτείνεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης μέχρι 29/08/2016  όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων.

Στον Νόμο 4369/2016 κατ’επιταγή του οποίου εκδόθηκε το Π.Δ. 69/2016 δεν προβλέπεται εξαίρεση κλάδων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα στο άρθρο 26 παρ. 6 ούτε στις μεταβατικές/τελικές-καταργούμενες και λοιπές διατάξεις.

Αν υπήρχε εξαίρεση τούτη έπρεπε ρητά να προσδιορίζεται στον παρόντα Νόμο.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος E2/83451/24-05-2016 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:  «Ενημέρωση σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ανατρέχει μόνο στο τρόπο κατάταξης και προαγωγής σε βαθμούς για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και Δ.Ε. και ΔΕΝ σχετίζεται με αναγνώριση προϋπηρεσίας, επομένως ΔΕΝ σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 69/2016 αφού αναφέρεται ότι: «Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3528/2007 αναφέρεται ότι, Υπάλληλοι ή Λειτουργοί του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις.

Εν όψει των ανωτέρω και επειδή στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 του Ν.4369/2016 δεν έγινε μνεία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ` του Ν.4369/2016.

Συνεπώς σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α730-09-1985)»

Η εγκύκλιος αυτή ( E2/83451/24-05-2016) ήταν απόλυτα νομικά ορθή αφού  η κείμενη νομοθεσία προέβλεπε ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 33 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α`/16-12-2015) διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολο τους τα άρθρα 12,13 και 14 του Ν,1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ. Α`), τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις, σχετικά με το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό»

Η κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων, έπειτα από την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας τους, γίνεται κατ΄εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη για κάθε κατηγορία υπαλλήλων (εν προκειμένω για τους εκπαιδευτικούς από τα άρθρα 12,13 και 14 του Ν. 1566/1985 και των λοιπών υπαλλήλων του Νόμου Ν.4369/2016).

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα η οποία γίνεται κατ’εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 μπορεί να χρησιμεύσει ,πέραν της βαθμολογικής κατάταξης ή προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων και στην μοριοδότηση (όπως κάθε φορά προβλέπεται) των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης, όπως ρητά προβλέπεται από την εφαρμοστική εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426.

Μιλτιάδης Παγκάς, Νομικός, Δρ. Δημοσίου Δικαίου

Καραγιάννης Ιωάννης , Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Πηγή: esos.gr

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση