Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

ΠΕΚΑΠ: Οργανικότητα και οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων του ν. 4172/13

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Όπως είναι γνωστό, οι υποχρεωτικές μετατάξεις, που διενεργήθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντός του ίδιου κλάδου (Πληροφορικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής), στόχευαν στην αξιοποίηση των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της «κινητικότητάς» τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου είχαν δημιουργηθεί διδακτικές ανάγκες στα δημοτικά σχολεία δια της εισαγωγής νέων μαθημάτων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Διοίκηση – Υπουργείο προέβη στη διενέργεια των υποχρεωτικών μετατάξεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο σκοπό της κάλυψης των αναγκών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότερα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όπου δημιουργήθηκαν διδακτικές ανάγκες στα δημοτικά σχολεία, προκειμένου να αξιοποιήσει τους εκπαιδευτικούς που πλεόναζαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (δεδομένου ότι δεν συμπλήρωναν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο) μετατάσσοντάς τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κάτω από την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης ορθολογικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ευρύτερης δυσλειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης (έγγραφα ΥΠ.ΠΕ.Θ. αρ. πρωτ. 37691/Ε1/6-3-2015 και 38422/Ε1/9-3-2015).

Οι υποχρεωτικές μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, βάσει του Ν.4172/2013, συνιστούν μετατάξεις εντός του ίδιου κλάδου από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να μεταβληθεί η ειδικότητα των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται επίσης ότι με τις υπ’ αρ. 111967/Δ2/13-8-2013 και υπ’ αρ. 144049/Δ2/7-10-2013 Υπουργικές Αποφάσεις

α) αυξήθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις οκτώ ειδικότητες των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών και

β) ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013 καλύφθηκαν με μεταφορά πιστώσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από τον Ειδικό Φορέα 220 στον Ειδικό Φορέα 210 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας) και με έγκριση της αρμόδιας ΥΔΕ.

Επομένως οι υποχρεωτικές μετατάξεις ΔΕΝ εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16Δ΄ παρ.2 του Ν.1566/1985, οι οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις άλλης ειδικότητας του ιδίου κλάδου, π.χ. μετάταξη εντός του κλάδου ΠΕ04 από την ειδικότητα ΠΕ04.03 (Φυσιογνώστες) στην ειδικότητα ΠΕ04.01 (Φυσικοί), ούτε στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.5 του Ν.3260/2004, οι οποίες αναφέρονται σε περιπτώσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις άλλου κλάδου (π.χ. από τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής στον κλάδο ΠΕ06 Αγγλικής). Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ.11 του Ν.4172/2013, οι οποίες ρύθμισαν αποκλειστικά τις μετατάξεις του σχολικού έτους 2013-2014, είναι σε κάθε περίπτωση ειδικότερες διατάξεις και υπερισχύουν έναντι των γενικότερων διατάξεων άλλων νόμων, δεδομένου ότι ο ειδικός νόμος υπερισχύει του γενικού, σύμφωνα με την πάγια νομολογία (π.χ. 1808/2000 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών).

Σχετικά με το ζήτημα των ενστάσεων ως προς τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, υπενθυμίζεται ότι όσοι εκ των μεταταγμένων θεώρησαν ότι θίγεται το έννομο συμφέρον τους από την επιλογή αυτή της Διοίκησης, είχαν δικαίωμα να προσφύγουν με διοικητική προσφυγή (ένσταση) ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της διοικητικής τους προσφυγής, είχαν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση ακυρώσεως (δικαστική προσφυγή) εντός της νομίμου προθεσμίας 60 ημερών (από την αρνητική απάντηση του Υπουργείου ή μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της διοικητικής προσφυγής – ένστασης). Τονίζεται ότι η τυχόν ικανοποίηση του εκάστοτε προσφεύγοντα ως προς το αίτημά του, είτε από το Υπουργείο είτε από τα αρμόδια δικαστήρια, αφορούσε αποκλειστικά τη συγκεκριμένη προσωπική του περίπτωση και μόνο. Ορθώς, για λόγους χρηστής διοίκησης, το Υπουργείο, κατά την εξέταση των ενστάσεων, δεν ανακάλεσε τις αρχικές πράξεις μετάταξης όσων εκπαιδευτικών είχαν λιγότερα μόρια από τους ενιστάμενους συναδέλφους τους, διότι, όπως το ίδιο επισημαίνει με το υπ’ αρ. 38422/Ε1/9-3-2015 έγγραφό του, πρόκειται για επωφελείς διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και με γνώμονα τις υπηρεσιακές της ανάγκες (ήτοι το δημόσιο συμφέρον), χωρίς αντικειμενική ευθύνη των αιτούντων. Εξάλλου και τα αρμόδια δικαστήρια που έκαναν δεκτές τις ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ προσφυγές ορισμένων εκπαιδευτικών, ΔΕΝ επέταξαν τη Διοίκηση να ανακαλέσει προγενέστερες μετατάξεις που διενεργήθηκαν κατά παράλειψη των ενιστάμενων, αλλά αποκλειστικά και μόνο να προβεί στη μετάταξη ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΩΝ συναδέλφων. Πράγματι, το Υπουργείο Παιδείας, συμμορφούμενο με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις (π.χ. 2280/2014 και 2283/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), για λόγους χρηστής διοίκησης, προέβη στη συμπληρωματική μετάταξη των εκπαιδευτικών που δικαιώθηκαν, χωρίς να θιγεί η μετάταξη άλλων συναδέλφων τους στο ίδιο ΠΥΣΠΕ (π.χ. Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 Γ/30-12-2014).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999), το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να εξετάσει τις διοικητικές προσφυγές των ενιστάμενων εκπαιδευτικών εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Επομένως οι ενστάσεις (διοικητικές προσφυγές), οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ως σήμερα θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί από τη Διοίκηση σιωπηρώς (δηλαδή χωρίς την έκδοση ρητής απορριπτικής πράξης). Ωστόσο η τυχόν σιωπηρή απόρριψη διοικητικών προσφυγών, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας, και ως εκ τούτου, οι φερόμενες ως εκκρεμούσες ενστάσεις δε χρειάζεται να απαντηθούν και το Υπουργείο Παιδείας υποχρεούται πλέον μόνο να συμμορφώνεται προς τις εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις όσων εμπροθέσμως έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια και δικαιώνονται από αυτά. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, διενεργήθηκαν 3.390 περίπου μετατάξεις εκπαιδευτικών των παραπάνω ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πλέον αυτών σε Διοικητικές θέσεις, οι οποίες ως ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ έχουν πλέον καταστεί ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΕΕΣ λόγω παρελεύσεως διετίας από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 και της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966) αλλά και της υπ’ αρ. 315/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επομένως κάθε αίτημα για κατάργηση – ακύρωση του Ν.4172/2013 δεν έχει πλέον νομικό υπόβαθρο και ουσιαστικό νόημα.

Ως εκ τούτου, μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, με τις υπ’ αρ. 111967/Δ2/13-8-2013 και υπ’ αρ. 144049/Δ2/7-10-2013 και επόμενες Υπουργικές Αποφάσεις, αυξήθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις οκτώ ειδικότητες, ενώ παράλληλα οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013 καλύφθηκαν με μεταφορά πιστώσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από τον Ειδικό Φορέα 220 στον Ειδικό Φορέα 210 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας ΥΔΕ. Ταυτόχρονα, προκύπτει ευθέως από τις διοικητικές πράξεις των υποχρεωτικών μετατάξεων (π.χ. αρ. 119655/Δ1/30−8−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων-ΦΕΚ 986Γ/3-9-2013 και επόμενες), οι οποίες λαμβάνουν μορφή ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ πλέον από της δημοσιεύσεως τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί «καταλαμβάνουν θέση που συστήνεται με την ίδια την πράξη μετάταξης τους», όπως αναφέρεται και στην υπ’ αρ. 469/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/1997. Επομένως από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν βάση των σχετικών αποφάσεων μετάταξής τους, όπως άλλωστε αναγράφεται στους καταλόγους αιτήσεων μετάθεσης βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης του έτους 2015-2016, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ενδεικτικά Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας).

Εν κατακλείδι, ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΟΝΟ η οργανική – οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που υπήρξαν στα σχολεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προτίμησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών τα οποία προφανώς η Διοίκηση – Υπουργείο γνωρίζει. Αυτό διότι με τα υπ’ αρ. 37691/Ε1/6-3-2015 και 38422/Ε1/9-3-2015 έγγραφά του, από όπου παρατίθεται το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακολουθεί, αναφέρει – ομολογεί: «Επομένως η διοίκηση ενήργησε νομίμως και μετέταξε στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, τον προαναφερόμενο εκπαιδευτικό, ………………………………………και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και τα πραγματικά οργανικά κενά που υπήρξαν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προτίμησης του αιτούντος».

Έτσι, η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας υποχρεούται, όπως άλλωστε έχει ήδη δεσμευτεί επανειλημμένως, με το από 22-8-2013 ενημερωτικό σημείωμα και τις εγκυκλίους υπ’ αρ. Γ.Τ. 11314/31-10-2014 και υπ’ αρ. 25614/Ε1/16-2-2015, να συστήσει – χαρακτηρίσει και να επιμερίσει θέσεις ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ομάδες τους των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών που έχουν, όπως προαναφέραμε, οργανική θέση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, να συστήσει -χαρακτηρίσει και να επιμερίσει συγκεκριμένες θέσεις σταθερού τόπου ή τόπων παροχής υπηρεσίας, εν προκειμένω εκπαιδευτικού έργου, σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες ή ομάδες τους, από οργανικά – οριστικά τοποθετημένους ΜΗ αντικαταστάσιμους πλέον σε αυτές ανά διδακτικό έτος εκπαιδευτικούς, εφόσον στις συγκεκριμένες υφίστανται μόνιμες διδακτικές ανάγκες. Ωστόσο, με την υπ’ αρ. 137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αναβλήθηκε εκ νέου το ζήτημα της οργανικής – οριστικής τοποθέτησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ, ενώ προϋφίστατο και αριθμός, μη επαρκής βεβαίως, για τις μη κοινές ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32) με την υπ’ αρ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΚ 1493Β/4-5-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε και η σύσταση των κλάδων τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Μετά τα παραπάνω κρίνουμε αναγκαία την υιοθέτηση της προαναφερθείσας πρότασης θεωρώντας:

Α. ότι είναι αυτή που διασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του συνόλου των συναδέλφων της ειδικότητας της Πληροφορικής, καθώς εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, με πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος – διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού, επ’ ωφελεία των μαθητών ΚΑΙ χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Β. καθιστά εφικτή τη σύσταση – χαρακτηρισμό και επιμερισμό θέσεων ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ομάδες τους, των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τους σε σταθερές κατά σύνθεση και αριθμό ομάδες σχολείων ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που υπήρξαν στα σχολεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προτίμησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, τα οποία Διοίκηση – Υπουργείο γνωρίζει και αναφέρει στα υπ’ αρ. 37691/Ε1/6-3-2015 και 38422/Ε1/9-3-2015 έγγραφά του.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όλοι γνωρίζουμε ότι η οργανική – οριστική τοποθέτηση αφενός μεν ικανοποιεί το δικαίωμα εργασιακής ασφάλειας των εκπαιδευτικών που αφορά, αφετέρου δε προάγει, υπέρ των μαθητών το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο, καθώς εξασφαλίζει τη συνέχισή του με ευνοϊκότερες συνθήκες, αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.,
Ο Πρόεδρος

Νίκος Σκίκος

Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος Παπαλέξης

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *