Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις ΖΕΠ

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η στελέχωση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις ΖΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ζώνεςentypa Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» (15/6/2010−30/10/2015) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις του προγράμματος των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, προβλέπεται:

Για τα Νηπιαγωγεία Η απασχόληση ενός (1) επιπλέον εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 στα Νηπιαγωγεία των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας για κάθε δύο (2) τμήματα που λειτουργούν.

Για τα Δημοτικά σχολεία

Η παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη, κλάδου ΠΕ70, για τις ανάγκες συνεκπαίδευσης, ο αριθμός των οποίων ορίζεται:

Στα 6/θέσια σχολεία 1 επιπλέον εκπαιδευτικός, στα 9/θέσια 2 επιπλέον εκπαιδευτικοί, στα 12/θέσια 3 επιπλέον εκπαιδευτικοί κοκ.

Η πρόσληψη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις διδακτικές ανάγκες του προγράμματος που διαμορφώνεται σε κάθε σχολική μονάδα και οι οποίες προκύπτουν από την παρέμβαση στο διδακτικό ωράριο και στο ωρολόγιο πρόγραμμα στην υποχρεωτική και στην προαιρετική ζώνη.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται, με σειρά προτεραιότητας, από εκπαιδευτικούς από το τακτικό προσωπικό των σχολείων των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και συμπληρώνονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, που πλεονάζουν ή μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου, τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για τη δράση της ενίσχυσης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συνεκπαίδευσης, δύναται να ανατίθεται υπερωριακό έργο σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιθυμούν να εργαστούν πλέον του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπερωριακή απασχόληση των μονίμων εκπαιδευτικών.

Για τις ανάγκες που δεν θα καλυφθούν με τους παραπάνω τρόπους, θα απασχοληθούν εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους εργασίας και τις αμοιβές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στις προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, και σε εξαιρετική περίπτωση ωρομίσθιοι – ανάλογα με τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες.

2. Υπεύθυνοι ΖΕΠ .

Τα σχολεία, των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που δεν είναι ολοήμερα κατά την ένταξή τους σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ορίζονται ταυτόχρονα ολοήμερα σχολεία, κατά τον ορισμό των ΖΕΠ.

Επίσης ορίζονται οι θέσεις Υποδιευθυντών και Υπευθύνων προγράμματος σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Στα σχολεία που λειτουργούν ως Ολοήμερα Σχολεία και εντάσσονται σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας διατηρούνται οι θέσεις των Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων του προγράμματος του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι μέχρι και το 9θέσιο σχολείο, έχουν την ευθύνη και του προγράμματος Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

Σε κάθε σχολείο που ανήκει σε ΖΕΠ ο Διευθυντής του σχολείου ορίζεται ως μέλος της συντονιστικής ομάδας της ΖΕΠ. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή, ορίζεται ο Υποδιευθυντής και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, έτερος εκπαιδευτικός ως μέλος της συντονιστικής ομάδας, ύστερα από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και εισήγηση του Διευθυντή.

Η συντονιστική ομάδα και το έργο της θα ορίζεται με υπουργική απόφαση.

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση