Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

ΠΜΣ:«Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες». Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2013 – 2015 (διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων). Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών.

Το ΜΠΣ συνεργάζεται με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Το δίπλωμα του ΜΠΣ παρέχει επαρκή γνώση στα παιδαγωγικά και στη διδακτική και στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς δίνει δυόμιση (2,5) επιπλέον μονάδες.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα) και αποτελείται από ένα βασικό γνωστικό αντικείμενο (Ιστορική έρευνα) και δύο συμπληρωματικά (διδακτική και νέες τεχνολογίες). Στο βασικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η Νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία καθώς και εισαγωγή στην αμερικανική, η μεθοδολογία της ιστορικής επιστήμης και της έρευνας με εφαρμογή σε ψηφιακά και συμβατικά αρχεία και οι άλλες πηγές της Ιστορίας.

Στα συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται: οι τεχνικές οργάνωσης και σύνθεσης των ιστορικών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, στατιστικά και γεωγραφικά πακέτα κ. α),  οι εφαρμογές διδακτικής (υλοποίηση project ιστορικής έρευνας και διδακτικής, πρακτική άσκηση κ. α) με τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικά μέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό, πολυμέσα κτλ).

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής  κρίσης στη χώρας μας προβλέπονται από το ΠΜΣ οι παρακάτω οικονομικές διευκολύνσεις:

 1. Ο πρώτος εισακτέος σε βαθμολογία απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: – Ότι δεν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέτει προσωπικό εισόδημα κάτω των 10.000 χιλιάδων ευρώ το οποίο αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα.
 2. Απαλλάσσονται  από τα δίδακτρα όσοι αποδεδειγμένα είναι άποροι.
 3. Μείωση των διδάκτρων κατά 40%  για όσους  είναι άνεργοι και για όσο διάστημα διαρκεί το καθεστώς ανεργίας.
 4. Μείωση των διδάκτρων έως 40% για όσους είναι πολύτεκνοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
 5. Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται οικονομική ενίσχυση έως 40% των διδάκτρων ή διαζευκτικά μερική κάλυψη ορισμένων εισιτηρίων πλοίων και λεωφορείων για όσους φοιτητές /τριες κατοικούν σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα του ΠΜΣ. Προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα εισόδημα κάτω των 8.000,00 ευρώ.
 6. Το ΠΜΣ έχει κάνει διακανονισμό με καλό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το οποίο διαθέτει δωμάτια στους φοιτητές/τριες  με τιμή 25 € τη διανυκτέρευση.

Για να ενεργοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στα μαθήματα.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

 1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%). Πρόκειται για την προετοιμασία ενός θέματος από την νεότερη ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία το οποίο παρουσιάζεται την ημέρα των εξετάσεων.
 2. Προφορική συνέντευξη με θέματα γενικής παιδείας (ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Οι υποψήφιοι μπορούν με την είσοδό τους στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ να διαπιστώσουν την αξιολόγηση του από φοιτητές/τριες προηγούμενων ετών.

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από την γραμματέα του ΠΜΣ κα Βασιλική Βάρδα 2661087326 και τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια στο τηλέφωνο 6932612262 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pizvax@yahoo.gr

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα. Ο κατάλογος βιβλίων από τα οποία γίνεται η επιλογή για την προετοιμασία του θέματος των γραπτών εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 21 Ιανουαρίου 2013 τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
 5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, 2009vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Πέτρος Πιζάνιας,

Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Trackback URLΑφήστε μια απάντηση