Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Π.Δ. 121/1997 Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Προαγωγή μαθητών – επανάληψη τάξης. Περιπτώσεις κατατακτηρίων εξετάσεων. Τίτλος προόδου – τίτλος σπουδών. Συμπλήρωση διατάξεων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/1997

Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

 Άρθρο 1
Προαγωγή μαθητών – επανάληψη τάξης

1. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8 / 95. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

2. Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται, εφόσον στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός από Δ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

3. Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι από 4,5 και άνω. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 Ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

4. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους o μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί, σε σχετική εξέταση εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου ή του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου και εξέταση αυτή είναι επιτυχής.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις κατατακτηρίων εξετάσεων

1. Για ειδικές περιπτώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών και αλλοδαπών μαθητών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στην τάξη που φοιτούν, αλλά δεν υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης, με αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο, μπορεί να γίνει κατάταξη, μετά από σχετικές εξετάσεις, σε τάξη ανάλογη με το γνωστικό τους επίπεδο, η οποία θα είναι αντίστοιχη ή μικρότερη της χρονολογικής τους ηλικίας.

2. Τις εξετάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διεξάγει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου για σχολεία από 3/θέσια και πάνω ή με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης για τα ολιγοθέσια σχολεία. Η κατατακτήρια εξέταση περιλαμβάνει προφορική ή γραπτή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δοκιμασία.

Άρθρο 3
Τίτλος προόδου – τίτλος σπουδών

1. Στο τέλος του διδακτικού έτους χορηγείται στους μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ και Ε΄ «Τίτλος Προόδου». Για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης εκδίδεται «Τίτλος Σπουδών», ο οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Γυμνάσιο που έχει οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να εγγραφεί ο μαθητής. Αντίγραφο του τίτλου αυτού χορηγείται και στον απολυόμενο μαθητή.

2. Στους τίτλους προόδου των τάξεων Α΄ Β΄ Γ΄ και Δ΄ αναγράφεται η λέξη «προάγεται». Στους τίτλους προόδου της Ε΄ τάξης και στους τίτλους σπουδών της ΣΤ΄ τάξης αναγράφεται εκτός από τη λέξη «προάγεται» ή «απολύεται» κατά περίπτωση, ο λεκτικός χαρακτηρισμός και το αντίστοιχο αριθμητικό σύμβολο, που αποτελεί το γενικό μέσο όρο της ετήσιας επίδοσης.

3. Όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε νυχτερινό σχολείο, μπορούν να πάρουν μέρος σε εξέταση για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Π.Ε. που υπάγεται το σχολείο, στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαμένουν. Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου. Ο Προϊστάμενος της διεύθυνσης ή του Γραφείου Π.Ε. συγκεντρώνει τις αιτήσεις και με πράξη του ορίζει το σχολείο που θα γίνουν οι εξετάσεις. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή και αν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς εκδίδει τον τίτλο σπουδών, μετά την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Συμπλήρωση διατάξεων

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 8/95 (ΦΕΚ 3A’), στο τέλος της κλίμακας βαθμολογίας που αφορά τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, μετά το Σχεδόν Καλά προστίθεται εντός παρενθέσεως η αριθμητική ένδειξη (1 – 4), η οποία αντιστοιχεί στο λεκτικό χαρακτηρισμό Σχεδόν Καλά.

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Π Δ 8/95 (ΦΕΚ 3Α΄) προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες έχουν ως εξής:

«5. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και ο Σχολικός Σύμβουλος.
6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών «έλεγχος προόδου», ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Στην Α΄ τάξη ο πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται στο τέλος του δευτέρου τριμήνου».

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τo παρόν Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Trackback URL