Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Αρμοδιότητες ΠΥΣΠΕ

Άρθρο 11 του Π.Δ. 1/2003

1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολι­κών μονάδων.

2. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων για τα τμή­ματα εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυ­ντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των δι­ευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

7. Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊστα­μένων κατά τις ισχύουσες διατάξεις στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

8. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

9. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

10. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτι­κών.

11. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετά­θεση για βελτίωση θέσης.

12. Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμ­φέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

13. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

14. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλή­ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχο­λεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

15. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

16. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή δι­δασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο σύμφωνα με τις κεί­μενες διατάξεις.

17. Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτι­κών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρε­σίας.

18. Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαι­δευτικών κατά το άρθρο 6 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α`).

19. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρω­τοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών με­λών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

20. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθ­μιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

21. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθ­μιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

22. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαί­δευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσια­κών συμβουλίων.

23. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφά­σεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

24. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

25. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτι­κού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχο­λικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτο­βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των τακτικών και αναπληρωματι­κών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

26. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και προτείνουν την τοποθέτηση τους.

28. Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

29. Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαι­δευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Trackback URL