Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Αρμοδιότητες ΚΥΣΠΕ

Άρθρο 17 του Π.Δ. 1/2003

1. Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυ­ντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματι­κών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρι­κών συμβουλίων.

3. Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρ­χικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

4. Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαι­δευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. α) Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μετα­θέσεις στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκ­παίδευσης. β) Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρω­τοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα.

6. Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

7. Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

8. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

9. Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητα τους, από νομό σε άλλο νομό.

10. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτι­κών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

11. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιω­τικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

12. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτ­λων σπουδών των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτι­κών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφε­ρειακών συμβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

13. Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

14. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

15. Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπλη­ρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβου­λίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

16. Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

17. Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαι­δευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατά­ξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠΥΣΠΕ.

Trackback URL