Κανάλι νέων (RSS Feed) του άρθρουΤρέχον άρθρο

Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ

Άρθρο 15 του Π.Δ. 1/2003

1. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύ­ουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυν­σης.

2. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊ­σταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

3. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυ­ντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.�
5. Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γρα­φείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυ­ντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερεια­κής διεύθυνσης.

7. Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.�
8. Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμέ­νων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

9. Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

10. Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

11. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυ­ντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτι­κών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.
12. Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπι­κού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊ­σταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτ­λων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

14. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

15. Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών με­λών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

16. Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαί­δευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους.

17. Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφεί­ων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

18. Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρε­σιακών συμβουλίων.

19. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκληση τους.

20. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδο­χών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

21. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς απο­δοχές.

Trackback URL