Περιβάλλον 3

Οι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας μας

Τι είναι οι Εθνικοί Δρυμοί; 

Ο εθνικός δρυμός είναι ένα οικοσύστημα ή βιότοπος με μεγάλη οικολογική αξία που παραμένει ανεπηρέαστος ή έχει επηρεαστεί ελάχιστα από ανθρώπινες δραστηριότητες και στον οποίο διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία οικολογικών, βιολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων.

Υπεύθυνος φορέας για τη φύλαξη

 » Διαβάστε περισσότερα