Διάγνωση & Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών

Στον Τόμο αυτό ευρίσκεται το υλικό που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου  «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες», από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πόρποδα. Παρουσιάζεται αφενός η διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών στη σχολική τάξη, με απλά και άτυπα μέσα και επίσης, η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διάγνωση & Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών’ »

Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Στον Τόμο αυτό, ευρίσκεται το υλικό που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου  «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες», από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πόρποδα. Αναφέρεται στις δυσκολίες στην Ανάγνωση, Ορθογραφία, Αριθμητική, σε τεστ αξιολόγησης και σε ενδεικτικές δραστηριότητες.

Νόμος 3966/2011 (και για την Ειδική Αγωγή)

Διαβάστε το Νόμο 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» Στο άρθρο 56 διαβάστε τα «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)»