Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή αφορά σε προγράμματα που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μαθητών με νοητικά, συναισθηματικά ή σωματικά προβλήματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Slavin, 2007: 506).

Στη χώρα μας, οι μαθητές με  αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορούν να φοιτούν σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχο­λεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 199-2/10/2008). Στα Τμήματα Ένταξης (Τ. Ε.) φοιτούν παιδιά με, διαγνωσμένες, «ειδικές» μαθησιακές δυσκολίες. Δεν έχουν (και δεν πρέπει) τη μορφή του Ειδικού Σχολείου. Αποτελούν το καλύτερο μοντέλο σχολικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών με «ειδικές» εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η φοίτηση  των παιδιών σε Τ. Ε.  προτείνεται από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, και Υποστήριξης). Με πρόταση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθορί­ζεται πρόγραμμα για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για τον καθένα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μαθητές και σχε­τική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία.

Ακόμα προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Π.Δ. 462-11/11/1991). Με  τον όρο  αυτό  νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική στήριξη και βοήθεια. Η διδακτική αυτή βοήθεια παρέχεται κατά προτεραιότητα στους μαθητές των τάξεων Α΄ και  Β΄, που παρουσιάζουν μαθησιακές ελλείψεις ή και που δεν έχουν κατακτήσει τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού. Τα τμήματα αυτά συγκροτούνται από το σύλλογο διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής. Το ημερήσιο πρόγραμμα της καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιπτώσεις των μαθητών που τις παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα.

Σε μαθητές με σοβα­ρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο Ειδικής Αγωγής (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) δίνεται η δυνατότητα παράλληλης στήριξης, με βάση τη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ή η κατ’ οίκον διδασκαλία.

Δείτε συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για την Ειδική Αγωγή, παλαιότερη, αλλά και σύγχρονη


Αφήστε μια απάντηση