Αποτέλεσμα εικόνας για πειραματικά και πρότυπα σχολεία

Πειραματικά και πρότυπα σχολεία

Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα πειραματικά σχολεία και στα πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2019-20, στο αριθμ. 1638/τ.B’/13.5.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 67563/Δ6/30-4-2019 Υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).