Θεολογικές σημειώσεις…

Ένα Ιστολόγιο για τα Θρησκευτικά

Η θέση του ανθρώπου στην δημιουργία κατά την Χριστιανική διδασκαλία

Δεκ 201613

Γένεσις κεφ. 1adampneuma8eou

26Εν συνεχεία ο Τριαδικός Θεός είπε καθ’ εαυτόν· “ας δημιουργήσωμεν τώρα τον άνθρωπον, σύμφωνα με την ιδικήν μας εικόνα, και να έχη την δυνατότητα να ομοιάση με ημάς. Αυτοί, άνδρας και γυναίκα, ας είναι άρχοντες και κύριοι των ιχθύων της θαλάσσης, των πτηνών του ουρανού, των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα έρπουν επάνω εις την επιφάνειαν της γης”.

27Και πράγματι ο απειροτέλειος Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον επροίκισε με ιδικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικών του Θεού. Εδημιούργησεν απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα.

28Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων· “αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, γεμίσατε όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής· σας δίδω την δύναμιν να είσθε κύριοι και εξουσιασταί των ιχθύων της θαλάσσης και των πτηνών του ουρανού, όλων των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα, ως ερπετά, σύρονται επάνω εις την επιφάνειαν της γης”.

29Και εν συνεχεία είπεν ο Θεός· “ιδού έχω δώσει υπό την κυριότητά σας και εις εξυπηρέτησίν σας όλα τα ειδη του χόρτου, τα οποία έχουν εν εαυτοίς σπέρματα και είναι απλωμένα εις ολόκληρον την γην, και κάθε δένδρον, το οποίον φέρει καρπόν προς τροφήν σας και σπέρμα προς πολλαπλασιασμόν και διαιώνισίν του. Ολα αυτά, χόρτα της γης και καρποί των δένδρων, θα είναι εις διατροφήν σας.

30Σας δίδω επίσης κυριότητα επί όλων των θηρίων της γης, επί όλων των πτηνών του ουρανού και επί όλων των ερπετών, που σύρονται εις την γην· εις όλας αυτάς τας ζώσας υπάρξεις δίδω επίσης ως τροφήν το χλωρόν χόρτον της γης”. Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.

Γένεσις κεφ. 2

15Έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον, τον οποίον εδημιούργησε, και έθεσεν αυτόν στον παράδεισον της χαράς και της τέρψεως, δια να εργάζεται εις αυτόν και να τον φυλάσση.

Γένεσις κεφ.3

17Εις δε τον Αδάμ είπεν· “επειδή ήκουσες την κακήν συμβουλήν της γυναικός σου και έφαγες από τον καρπόν του δένδρου, εκ του οποίου και μόνου εγώ σου έδωσα την εντολήν να μη φάγης, θα είναι κατηραμένη η γη εις τα έργα σου. Με λύπην και κόπον θα κερδίζης την τροφήν σου από την γην όλας τας ημέρας της ζωής σου.

18Αγκάθια και τριβόλια θα σου φυτρώνη η γη και θα τρέφεσαι με τα χόρτα του αγρού.

19Καθ’ όλον το διάστημα της ζωής σου με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώγης τον άρτον σου, μέχρις ότου αποθάνης και επιστρέψη το σώμα σου εις την γην, από την οποίαν και έχει πλασθή· διότι χώμα είναι το σώμα σου, στο χώμα θα καταλήξη και χώμα πάλιν θα γίνη”.

(Ερμηνευτική απόδοση του Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα)

Τα παραπάνω κείμενα της Γένεσης καταδεικνύουν την θέση του ανθρώπου μέσα στην δημιουργία. Ο Θεός τον τοποθέτησε ως κυρίαρχο επί της δημιουργίας  (κεφάλαιο 1), μια κυριαρχία όμως που έγκειται στην διαφύλαξη της δημιουργίας και όχι στην καταστροφή της (κεφάλαιο 2). Στο 3ο κεφάλαιο ο άνθρωπος οδηγείται στην πτώση που σημαίνει διάρρηξη της σχέσης του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, αλλά και με την δημιουργία, η κυριαρχία επί της οποίας δεν είναι πλέον δεδομένη, καθώς η δημιουργία μετά την πτώση του έχει γίνει εχθρική για τον άνθρωπο, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να της επιβληθεί, με αποτέλεσμα πλέον να την καταστρέφει παρά να την διαφυλάττει, όπως ήταν η εντολή του Θεού.

Από συνδημιουργός γίνεται καταστροφέας της δημιουργίας.

Αφήστε μια απάντηση

Translate

Σαν σήμερα

  1. 20/01/1953: Η Ελένη Σκούρα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που διαβαίνει το κατώφλι της Βουλής.Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων