Νίτσε_Αθλητισμός_Παιδεία

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό. Tόμος 10 (3), 1 – 16                 Δημοσιεύτηκε: Νοέμβρης, 2012

 • Ο Αγώνας (Αθλητισμός), η Παιδεία, και η Προοπτική της Ανόδου του Ανθρώπινου Πνεύματος στα Επίπεδα της Μεγαλοφυΐας. Μια Φιλοσοφική Μελέτη με βάση τις απόψεις του Friedrich Nietzsche
 • Νικόλαος Καμέας & Ευάγγελος Αλμπανίδης, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Περίληψη : Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις του Γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε, τόσο για τον αγώνα-(και τον αθλητισμό ως μια ακραιφνή αγωνιστική εκδήλωση)-όσο και για την παιδεία-(ως ένα εναργές πεδίο πραγμάτωσης του αγωνίζεσθαι). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε στα πλαίσια της νιτσεϊκής σκέψης, η λειτουργική σχέση μεταξύ του αγώνα, του αθλητισμού και της παιδείας, σε συνδυασμό με την προοπτική δημιουργίας υψηλών πνευματικών προτύπων, των μεγαλοφυϊών. Ο αθλητισμός και η παιδεία, λειτουργούν ως ενεργητικά πεδία εκφόρτισης της ανθρώπινης, ακραία επιθετικής ορμής για όλεθρο, δίδοντας μορφή-μέσα στο οριοθετημένο πλαίσιο του αγώνα-στο πάθος του καταστρέφειν. Η παραπάνω διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική ανέλιξη του ανθρώπου, και αποτελεί την πεμπτουσία, αλλά και την τελική αποστολή του αγώνα-κατ’ επέκταση του αθλητισμού και της παιδείας. Σύμφωνα με τον Νίτσε, τούτη η αγωνιστική πορεία του ανθρώπινου όντος, μπορεί τελικά να αποκτήσει -«φυσικώ τω τρόπω»-υπόσταση, στο πρόσωπο των ατόμων υψηλής πνευματικότητας: των μεγαλοφυϊών.
 • Λέξεις κλειδιά: Αγώνας, φύση, δημιουργία, πνεύμα, μεγαλοφυΐα

Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (3), 1 – 16 Released: November, 2012 

 • Contest (Athletics), Education, and the Perspective of the Ascension of the Human Spirit up to the Level of a Genius. A Philosophical Study Based on the Views of Friedrich Nietzsche 
 • Nikolaos Kameas & Evangelos Albanidis, Department of Physical Education and Sports Sciences Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas
 • Abstract :The purpose of this study was to explore the views of the German philosopher Friedrich Nietzsche, as much for the contest-(and athletics as genuine competitive manifestation)-as for education-(as a vivid realization platform of αγωνίζεσθαι). In addition, it was studied in the context of Nietzschean thought, the functional relationship between contest, athletics and education, combined with the prospect of creating high intellectual standards, the geniuses. Athletics and education, act as active fields to allow the letting out of human extremely aggressive urge for destruction, formgiving within in the delimited frame work of the contest – passion for destruction (καταστρέφειν). The above process leads to the spiritual advancement of man, and comprises both the essence, and the final aim of the contest-by extending athletics and education. According to Nietzsche this competitive route of the human being, may ultimately acquire substance – in a natural way-, in the face of highly spiritual persons: the geniuses.
 • Key words: Contest, nature, creation, spirit, genius

The ancient Greek ideal of “fair play”

 The ancient Greek ideal of “fair play”
 • Sports in education from antiquity to modern times. Proceedings of the 18th International Congress of the European Committee for Sports History (CESH), Section 2, pp.76-82, Edessa/Greece 16-18 October 2014 
 • The ancient Greek ideal of “fair play” in the light of Friedrich Nietzsche’s philosophy.
 • Nikolaos Kameas & Paschalis Albanidis, Democritus University of Thrace, Department of Physical Education and Sport Sciences, Komotini, Greece / University of Crete, Department of Mathematics, Heraklion, Greece
 • The main aim of this study was to present Nietzsche’s philosophical theory about the term agon (αγών) in the ancient Greek culture of the classic era and within this to analyze the function of athletics as the ultimate expression of agon (αγών) as well. Finally, based on the above, it aimed to present the enduring power of nietzschean thinking on the value of the ancient Greek culture.