Επιστημονικά άρθρα

 • Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό.
 • Tόμος 10 (3), 1–16
 • Δημοσιεύτηκε : Νοέμβρης, 2012                       
 • Ο Αγώνας (Αθλητισμός), η Παιδεία, και η Προοπτική της Ανόδου του Ανθρώπινου Πνεύματος στα Επίπεδα της Μεγαλοφυΐας. Μια Φιλοσοφική Μελέτη με βάση τις απόψεις του Friedrich Nietzsche
 • Νικόλαος Καμέας & Ευάγγελος Αλμπανίδης, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Λέξεις κλειδιά: Αγώνας, φύση, δημιουργία, πνεύμα, μεγαλοφυΐα
 • Περίληψη : Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις του Γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε, τόσο για τον αγώνα-(και τον αθλητισμό ως μια ακραιφνή αγωνιστική εκδήλωση)-όσο και για την παιδεία-(ως ένα εναργές πεδίο πραγμάτωσης του αγωνίζεσθαι). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε στα πλαίσια της νιτσεϊκής σκέψης, η λειτουργική σχέση μεταξύ του αγώνα, του αθλητισμού και της παιδείας, σε συνδυασμό με την προοπτική δημιουργίας υψηλών πνευματικών προτύπων, των μεγαλοφυϊών. Ο αθλητισμός και η παιδεία, λειτουργούν ως ενεργητικά πεδία εκφόρτισης της ανθρώπινης, ακραία επιθετικής ορμής για όλεθρο, δίδοντας μορφή-μέσα στο οριοθετημένο πλαίσιο του αγώνα-στο πάθος του καταστρέφειν. Η παραπάνω διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική ανέλιξη του ανθρώπου, και αποτελεί την πεμπτουσία, αλλά και την τελική αποστολή του αγώνα-κατ’ επέκταση του αθλητισμού και της παιδείας. Σύμφωνα με τον Νίτσε, τούτη η αγωνιστική πορεία του ανθρώπινου όντος, μπορεί τελικά να αποκτήσει -«φυσικώ τω τρόπω»-υπόσταση, στο πρόσωπο των ατόμων υψηλής πνευματικότητας: των μεγαλοφυϊών.
 • Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (3), 1 – 16
 • Released: November, 2012 
 • Nikolaos Kameas & Evangelos Albanidis, Department of Physical Education and Sports Sciences Democritus University of Thrace, Komotini, Greece
 • Contest (Athletics), Education, and the Perspective of the Ascension of the Human Spirit up to the Level of a Genius. A Philosophical Study Based on the Views of Friedrich Nietzsche 
 • Key words: Contest, nature, creation, spirit, genius
 • Abstract :The purpose of this study was to explore the views of the German philosopher Friedrich Nietzsche, as much for the contest-(and athletics as genuine competitive manifestation)-as for education-(as a vivid realization platform of αγωνίζεσθαι). In addition, it was studied in the context of Nietzschean thought, the functional relationship between contest, athletics and education, combined with the prospect of creating high intellectual standards, the geniuses. Athletics and education, act as active fields to allow the letting out of human extremely aggressive urge for destruction, formgiving within in the delimited frame work of the contest – passion for destruction (καταστρέφειν). The above process leads to the spiritual advancement of man, and comprises both the essence, and the final aim of the contest-by extending athletics and education. According to Nietzsche this competitive route of the human being, may ultimately acquire substance – in a natural way-, in the face of highly spiritual persons: the geniuses.

       International Journal of Wrestling Science 

 • Volume 6, 2016 – Issue 1Pages 11-15 | Published online: 15 Aug 2016
 • Evangelos Albanidis & Ioannis Barbas

  The standard of the ancient Greek ideal of noble competition, timelessly constitutes the ultimate proposal for decent manifestation of human strength on all levels: physical/somatic, intellectual, emotional, mental, and spiritual. The logic of sportsmanship in ancient Greek culture, especially in athletics and education, contains in its core the sport of wrestling. Thus, in this study, the qualitative characteristics of wrestling were analyzed to demonstrate—philosophically—the value of this sport as a chance/possibility for development and culturing of human existence. Reference points of this study were as follows: (a) the ancient Greek literature (Homer, Pindar, Isocrates, Xenophon Lucian,), (b) ancient Greek philosophers (Heraclitus, Empedocles, Plato, Aristotle), (c) modern philosophers (Friedrich Nietzsche), and (d) contemporary studiers. The reasoning course of the study was initiated by the primary struggle of natural elements and the presence of primordial war instinct in Man, (b) continued with the beneficial influence of the ancient Greek athletic standard of fair play in the totality of human nature, and (c) the central role of wrestling in the edifice of the agonistic ancient Greek civilization emerged while stressing the moral, intellectual, and spiritual dimension of this sport and its distinct pedagogical value timelessly.