Διδακτικά σενάρια

 • Διδακτικό μικρο-σενάριο_1
 • Τίτλος : Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά..!!
 • Νικόλαος Καμέας, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, 
 • nkameas@gmail.com
 •  Ξάνθη, 2017
 • Θέμα: Μικρο-σενάριο για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Περίληψη: Το θέμα του μικροσεναρίου είναι η διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του/της μαθητή/τριας της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά από σχετική περιήγηση σε ψηφιακά αποθετήρια όπως Φωτόδεντρο, Αίσωπος και Ιφιγένεια, αλλά και ευρύτερα στο διαδίκτυο,  δημιουργήθηκε το ψηφιακό μικροσενάριο, για τους/τις μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, με τίτλο: Η σωστή αθλητική συμπεριφορά. Το μικροσενάριο αυτό στηρίζεται στις Τ.Π.Ε, συγκεκριμένα σε μια διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx), όπου υπάρχουν, κείμενα, εικόνες, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ταινίες κινουμένων σχεδίων, quiz. To εν λόγω μικροσενάριο, προτείνεται για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (και όχι μόνο). Το μικροσενάριο μπορεί να εφαρμοστεί είτε εντός της τάξης, τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην αυλή, είτε, υπό προϋποθέσεις (μέσω tablet ή projector) στην αυλή ή στο γυμναστήριο-εάν υπάρχει-σε συνδυασμό και με κατάλληλα σχεδιασμένες κινητικές δραστηριότητες.
 • Τίτλος: Η Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά
 • Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δημοτικό
 • Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Αγωγή: Βιβλίο Φυσικής Αγωγής Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Κεφάλαιο 9. Η σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 • Τάξη/εις: Ε΄& ΣΤ΄
 • Υλικοτεχνική υποδομή: Αίθουσα υπολογιστών, αυλή σχολείου, γυμναστήριο
 • Ώρες διδασκαλίας: (2) δύο έως (3)τρεις
 • Διδακτικοί στόχοι:
 1. Η βασική κατανόηση του περιεχομένου και της λογικής του όρου σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 2. Η κατανόηση των επιμέρους εννοιών, όρων και πρακτικών που συνθέτουν το ηθικό πλαίσιο της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 3.  Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Λέξεις κλειδιά: Ευ αγωνίζεσθαι,fair play, άμιλλα, σεβασμός, κανόνες
 • Συνοπτική περιγραφή/εκπαιδευτικό πρόβλημα: Το διδακτικό μικροσενάριο με τίτλο, Η σωστή αθλητική συμπεριφορά, δημιουργήθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί σε μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ’ κυρίως των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, αλλά και των δημόσιων. Καθημερινά, μέσα από συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και εκτός αυτού,  διαπιστώθηκε πως υπήρχε, είτε άγνοια σχετικά με τη σημασία της έννοιας ευ αγωνίζεσθαι, είτε δεν ήταν αποσαφηνισμένο το περιεχόμενο της.  Έτσι, με βάση τις όποιες πρότερες σχετικές εμπειρίες και γνώσεις, κρίθηκε σκόπιμο, αρχικά, να γίνει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τι σημαίνει τελικά ευ αγωνίζεσθαι ή σωστή αθλητική συμπεριφορά ή τίμιο παιχνίδι ή όπως ονομάζεται διεθνώς fair play. Σαφώς, η βιωματική κατανόηση μιας έννοιας, όπως είναι η άμιλλα ή η συνεργασία, εφόσον γίνει από μικρή ηλικία, μπορεί να οδηγήσει και στην πρακτική εφαρμογή της: αυτό άλλωστε (η εφαρμογή στην πράξη) αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της διδασκαλίας που σχετίζεται με τη συμπεριφορά. Έτσι, η όσον το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του τίμιου παιχνιδιού, συνδυαστικά, τόσο εντός της αίθουσας όσο και έξω στην αυλή, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σχετικά με την εν λόγω προβληματική, το μικροσενάριο δομήθηκε με βάση τις Τ.Π.Ε για τους παρακάτω λόγους:
 1. Οι Τ.Π.Ε αποτελούν-σύμφωνα με τα λεγόμενα των παιδιών-ίσως τον ελκυστικότερο τρόπο διδασκαλίας
 2. Ειδικότερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της μειονότητας, όπου υπάρχει ένα σχετικό έλλειμμα στη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η κατανόηση εννοιών μέσα από εικόνες και πολυμέσα γίνεται ευκολότερα και αποδοτικότερα.
 3. Στις περιπτώσεις των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου απουσιάζει το μάθημα της πληροφορικής (ως επί το πλείστον), η χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, αποτελεί για τους/τις μαθητές/τριες, μια μοναδική ευκαιρία επαφής με την εκπαιδευτική διάσταση των Τ.Π.Ε.
 • Δημιουργήθηκαν (25) διαφάνειες (αρχείο pptx) με πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αθλητική συμπεριφορά: κείμενα, εικόνες, βίντεο και υπερσυνδέσεις. Πέρα από τη γενικότερη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, οι εικόνες, τα βίντεο και οι υπερσυνδέσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των μαθητών/τριών. Μέσα από τις παραπάνω διεργασίες πραγματοποιήθηκαν και οι ανάλογες εργασίες/δραστηριότητες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Επίσης, δινόταν στους/στις μαθητές/τριες η δυνατότητα να λάβουν άμεσα περαιτέρω πληροφορίες για ένα θέμα (μέσω υπερσυνδέσεων), εφόσον το επιθυμούσαν. Άμεση ήταν και η ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους σε quiz. Τέλος, υπήρξε αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μέσω διαδραστικού ψηφιακού ερωτηματολόγιου.
 • Φύλλα εργασίας:Τα φύλλα εργασίας μπορούν να δοθούν ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Τ.Π.Ε, είτε σε μορφή αρχείου word,  είτε σε έντυπη μορφή. Παρακάτω παρουσιάζεται η εκδοχή της έντυπης μορφής.
 • [1]. Η διδασκαλία του παρόντος μικροσεναρίου στηρίζεται στην παραπάνω διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx). Ως εκ τούτου, για τη λειτουργία του σεναρίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση να βρίσκεται το αρχείο (pptx), αποθηκευμένο στις επιφάνειες εργασίας των υπολογιστών που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες. Εδώ, παρατίθενται οι υπερσυνδέσεις που οδηγούν στην παρουσίαση, ενδεικτικά, όπου μπορεί κανείς να δει, αλλά και να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση διαδικτυακά,  χωρίς όμως τη δυνατότητα «κατεβάσματος» της παρουσίασης.