Νηπιαγωγείο Καλυβίων Ν. Πέλλας

Χαράς τον κείνον που νογά με των παιδιών τη σκέψη!!!!!!!!!

ΓΟΝΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεκ 202011

ΣΥΝ 1_Οδηγιες για προστασια στο διαδικτυο

ΣΥΝ 2 Σεξ_κακοποίηση

ΣΥΝ 3 Sexual Abuse girl

ΣΥΝ 4 για ενδοοικογενειακή βία

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους γονείς

Μαΐ 202014

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους γονείς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-21

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

…ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του

Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

2.Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των

κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας

συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου

μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της

ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό

Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην

οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι

εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο

γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο

που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη

δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση

κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,

με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή

εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο

πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και

στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη

σχολική μονάδα και

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή

προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και

στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,  προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

4.Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο

γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής

Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική

μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,

εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο

Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του

τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο

γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται

στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις,

η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη

δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η

αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ

53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου

εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και

καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι

σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή

σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα

καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2020-2021

Μαΐ 202014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ σχολ. έτους 2020-2021

Οι εγγραφές των νηπίων για το σχολ. έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020.

Εγγραφές μετά τις 30 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Για το σχολ. έτος 2020-2021 εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.

ΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (γεννημένα το 2015)  ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΑ ΕΓΓΡΑΦOΝΤΑΙ ΩΣ ΝΗΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν την Αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στη συνέχεια, υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο :

α) την παραπάνω Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή και το τμήμα πρόωρης υποδοχής.

β) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, (παρέχεται από το διαδίκτυο ή από το νηπιαγωγείο)σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) το Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, τα δικαιολογητικά είναι:

  1. βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
  2. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  3. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

  1. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Νηπιαγωγείο Καλυβίων τηλ: 2381061946 , mail@nip-kalyv.pel.sch.gr

3η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Απρ 201521

» ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ» με εισηγήτρια την κ. Μαρία Σόντρα, Σχολική Ψυχολόγο.11103865_668933923212470_1326285365_n 11100224_1420391314940963_1840359657185696954_n

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ….ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Απρ 201521

DSCN8031

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑς ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ «ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»!!!

3Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Μαρ 201512

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

3Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΣΤΙΣ 5:00 Μ.Μ

ΘΕΜΑ: « ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ»

 Εισηγήτρια:  Σόντρα Μαρία, Σχολική Ψυχολόγος

images (1)

2η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Μαρ 20156

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 5:00Μ.Μ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η 2Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΝ κ. ΜΑΪΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Λογοθεραπεύτρια και με ΘΕΜΑ: ¨Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ».

MARTIOS15 016 MARTIOS15 022

2η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Φεβ 201520

2η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

στις 5:00 μ.μ

στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΘΕΜΑ:

« Η εξέλιξη της ομιλίας των παιδιών».

Εισηγήτρια:

ΜΑΪΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, λογοθεραπεύτρια

              

 

» ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1η Συμβουλευτική συνάντηση Γονέων

Φεβ 20158
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

DSCN7685Με μεγάλη επιτυχία έγινε η 1η Συμβουλευτική Συνάντηση των Γονέων του Νηπιαγωγείου μας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 5:00 μ.μ με την παρουσίαση εισηγήσεων από τις:

1.Φράγκου Ελισάβετ, υπεύθυνη Σχολικών δραστηριοτήτων Ν.Πέλλας και

2. Σόντρα Μαρία, Σχολική-Εξελιγκτική Ψυχολόγο και θέμα την » ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ και τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ». Ακολούθησε ένας πολύ ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των εισηγητών.

Η επόμενη συνάντηση με την Σχολική Ψυχολόγο θα γίνει στις 4/4/2015 με θέμα: » Οι παιδικές φοβίες και η διαχείριση του ύπνου». Θα ακολουθήσουν κι άλλες συνατήσεις με λογοθεραπευτή, παιδαγωγό, νοσηλευτή και άλλες επιστημονικές ειδικότητες σύμφωνα με τις επιθυμίες των γονέων.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

1η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Φεβ 20155

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

 

1Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

ΣΤΙΣ 5:00 Μ.Μ

 

ΘΕΜΑ: « ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

 

Εισηγητές:

1.Σόντρα Μαρία, Σχολική Ψυχολόγος

2.Φράγκου Ελισάβετ, υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Πέλλας

« Παλιότερα άρθρα


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων