Ζητήματα Συμπεριφοράς & Κανονιστικό Πλαίσιο Τάξης

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου κρίνεται αναγκαία η αποδοχή και εφαρμογή κανονιστικών αρχών από όλα τα μέλη του (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς).

Ειδικότερα στα πλαίσια της τάξης, βασική αρχή του σχολείου μας είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διατύπωση των αποδεκτών ορίων συμπεριφοράς και των συνεπειών που θα έχουν οι παραβάτες αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη αποδοχή των κανονισμών από τα παιδιά και σταδιακά διαμορφώνεται η εσωτερική αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους μέσα στα όρια που τέθηκαν συλλογικά.

Ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με αφορμή διάφορα περιστατικά που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της τάξης (π.χ. διαμάχη παιδιών, ακαταστασία τάξης, φασαρία…) και ύστερα από συζήτηση για την αναγκαιότητα καθορισμού συγκεκριμένων κανόνων για την αποφυγή αυτών, τα παιδιά θέτουν τις προτάσεις τους και με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού διαμορφώνουν σταδιακά το κανονιστικό πλαίσιο της τάξης, το οποίο είναι κοινά αποδεκτό.

Παράλληλα με τους κανόνες, προσδιορίζονται και οι συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής αυτών. Οι συνέπειες που επιλέγονται σε περίπτωση μη αποδεκτής μορφής συμπεριφοράς δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά σχετίζονται άμεσα με την παραβατική πράξη ως φυσική συνέπεια αυτής (π.χ. ένα παιδί που καταστρέφει κάτι καλείται να το επισκευάσει, ένα παιδί που εμποδίζει τη διεξαγωγή του μαθήματος, απομακρύνεται από την ομάδα κτλ). Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους. Ωστόσο, πριν από την επιβολή της συνέπειας, δίνονται περιθώρια αυτορρύθμισης, υπενθυμίζοντας στον παραβάτη τις συμφωνηθείσες κυρώσεις και ζητώντας του να επανέλθει σε αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς.

Σε περίπτωση επίμονων προβλημάτων συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς και τους καλούν σε συνάντηση με στόχο την αναζήτηση της πιθανής αιτίας για την εκδήλωση μη αποδεκτής συμπεριφοράς και την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και παιδαγωγικών μεθόδων για την συμμόρφωση του μαθητή. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής).

Από την άλλη πλευρά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποδεκτής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο μας αποφεύγουμε τη χρήση υλικών αμοιβών (αυτοκόλλητα, καραμέλες κτλ.) και προτιμάμε την λεκτική επιβράβευση και την αναγνώριση της επιθυμητής συμπεριφοράς από όλη την ομάδα (π.χ. με χειροκρότημα). Απώτερος σκοπός είναι η απόκτηση εσωτερικών κινήτρων για την υιοθέτηση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Τελειώνοντας, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι τα ζητήματα συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.