Συνεργασία με Φορείς

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Οι σχολικές μονάδες συνεργάζονται σε διοικητικό κι εκπαιδευτικό επίπεδο με τον Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το σχολ. έτος 2020-2021 Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας είναι ο κ. Κοκκόσης Γεράσιμος, ο οποίος έχει τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του, εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει το έργο των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του, όπως ορίζει η με αριθμ. Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο, το Νηπιαγωγείο συνεργάζεται με την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας κ. Βασιλάτου Κωνσταντίνα.

Σχετικές Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Κεφαλληνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://dipe.kef.sch.gr/

Δήμος Αργοστολίου

Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

Το Νηπιαγωγείο συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ασφάλεια των μαθητών. Ειδικότερα, στον Δήμο ανήκει η αρμοδιότητα για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
Πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας των νηπιαγωγείων (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός).

Σχολική Καθαρίστρια

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. 50175/7-8-2020 (ΦΕΚ 3324B), η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολ. έτος 2020-2021 διενεργείται μέσω των οικείων Δήμων.
Στο Νηπιαγωγείο Βλαχάτων έχει προσληφθεί σχολική καθαρίστρια 3ωρης απασχόλησης με ωράριο 07:00 – 10:00, η οποία παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στα πλαίσια της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών και διδασκόντων και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σχολική Επιτροπή

Στις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες είναι υπηρεσίες που ανήκουν στον Δήμο, ανατίθεται η διαχείριση πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των σχολικών επιτροπών καθορίζεται με την με Αριθμ. οικ. 1940/2018 (ΦΕΚ310/τΒ/2-2-2018) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της. Το ποσό αυτό διαχειρίζεται η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις των μελών του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.