Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης, φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία, οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα..). Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια φωτογραφία, πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό κτλ.

Ακολουθώντας τα οριζόμενα στο Νόμο 4624 ΦΕΚ 137/τΑ/29-8-2020 και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο σχολείο μας εφαρμόζουμε την ακόλουθη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

  • Το σχολείο συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους γονείς (στοιχεία επικοινωνίας, ιατρικά στοιχεία παιδιού κτλ.) για την εκπλήρωση σκοπών που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (ασφάλεια παιδιών, άμεση ενημέρωση γονιών…). Τηρώντας την πολιτική απορρήτου, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, αποθηκεύονται με ασφάλεια και σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται.
  • Δεν καταχωρείται κανένα προσωπικό δεδομένο παιδιού, εργαζομένου ή γονέα σε κανένα λογισμικό/εφαρμογή που δεν είναι επίσημα πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (π.χ. myschool, eTwinning). Tο σχολείο δεν δίνει προσωπικά δεδομένα παιδιών σε κανέναν τρίτο που δεν σχετίζεται με το σχολείο ή τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του (π.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα), εκτός και αν το επιβάλλει ο νόμος ή οι δικαστικές/εισαγγελικές αρχές.
  • Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωστοποιούν – ούτε σε προφορικές συζητήσεις – σε κανέναν, πέρα των άμεσα εμπλεκόμενων, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα παιδιών (θρησκευτικές πεποιθήσεις, οικογενειακή κατάσταση, ιατρικά δεδομένα, μαθησιακές επιδόσεις..).
  • Σε περίπτωση συμμετοχής σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου (π.χ. viber), η συμμετοχή των γονιών γίνεται μόνο εφόσον το έχουν δηλώσει εγγράφως, συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  • Σχετικά με την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που από αυτές δύναται να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, η ταυτότητα του χρήστη. Αν οι φωτογραφίες/βίντεο είναι ευκρινείς και φαίνεται το πρόσωπο του παιδιού απαιτείται απαραιτήτως γραπτή συναίνεση των γονέα/κηδεμόνα του παιδιού που απεικονίζεται/εμπεριέχεται στη φωτογραφία ή βίντεο.
    Για το λόγο αυτό αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές/τριες σε δικτυακούς τόπους καθώς και η αποθήκευσή τους σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, cd με βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) ενώ απαγορεύεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο από γονείς (π.χ. δημοσίευση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον τύπο κ.ά.) φωτογραφιών των οποίων η λήψη γίνεται κατά τη διάρκεια μια ανοιχτής εκδήλωσης του σχολείου (π.χ. σχολικής γιορτής). Ωστόσο, η βιντεοσκόπηση/φωτογράφιση μιας ανοιχτής σχολικής εκδήλωσης για αποκλειστικά προσωπική-οικιακή χρήση επιτρέπεται.
    Σε περίπτωση που η ανάρτηση φωτογραφιών κρίνεται αναγκαία για εκπαιδευτικούς σκοπούς (συμμετοχή σε eTwinning πρόγραμμα ή σε διαγωνισμό, δημοσίευση καινοτόμων προγραμμάτων, σχολική εφημερίδα κ.ά.) οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν ένα σχετικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η ανάρτηση γίνεται μετά από επεξεργασία των φωτογραφιών ώστε να μην είναι ορατά τα πρόσωπα των παιδιών καθώς και προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα).