Ωράριο Νηπιαγωγείου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:
α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00 και
β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00. Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.

Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο Νηπιαγωγείο Βλαχάτων δεν λειτουργεί τμήμα πρόωρη υποδοχής.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στις 13:00 και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στις 16.00.

Οι γονείς/κηδεμόνες ή συνοδοί των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρηση οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο. Για λόγους ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας του σχολείου, μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος στις 08:30 οι θύρες τους σχολείου παραμένουν κλειστές.

Μετά την παρέλευση του πρώτου δεκάλεπτου από τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μετά τις 13:10 για το πρωινό τμήμα και 16:10 για το ολοήμερο τμήμα, εάν παραμένει μαθητής στο χώρο του σχολείου, ειδοποιούνται τηλεφωνικώς οι γονείς του από τις εκπαιδευτικούς για την άμεση παραλαβή του παιδιού. Σε περίπτωση που, λόγω ανυπαιτίου κωλύματος, ο συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά την Προϊσταμένη του Σχολείου.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια) και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του/της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους) (παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 Α).

Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από την εκπαιδευτικό της τάξης και τον σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Αιτήματα γονέων/κηδεμόνων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/τριών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς (Εγκύκλιος Αρ. Φ.7/118216 /Δ1/9-9-2020 του ΥΠΑΙΘ) .