Εγγραφές

   Δίχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τΑ/2-3-2018), η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διετής στο νηπιαγωγείο και εγγράφονται σε αυτό νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Ειδικότερα από το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑ, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας. Πιο συγκεκριμένα για το Νομό Κεφαλληνίας, σε εφαρμογή του Νόμου σχετικά με την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, από το σχολ. έτος 2018-2019 είναι υποχρεωτική η φοίτηση και των παιδιών δεύτερης ηλικίας (προνηπίων).

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα παιδιά ηλικίας πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) ετών.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από την 1η έως τις 20 Μαρτίου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους. Εκπρόθεσμες εγγραφές για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης.

Βάσει της με αριθμ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1/13-5-2020 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ και της με αριθμ. 53128/Δ1/2020 (ΦΕΚ 1767/τ.β΄/8-5-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφαση, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr

Κάθε δημόσιο σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων/κηδεμόνων, όπως αυτή πιστοποιείται από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, να εντάσσεται στη σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου. Με βάση την υπ’ αριθμ. 1109/10-4-2020 Απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας η περιοχή σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων περιλαμβάνει τις εξής Κοινότητες: Βλαχάτων Εικοσιμίας, Μουσάτων, Λουρδάτων.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Οι γονείς, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 6, του Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τΑ/1-8-2017 καλούνται να προσκομίσουν στο νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο, σύμφωνα με την με αριθμ Φ.6/304/75662/Γ1 – ΦΕΚ 1296/21-5-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών και των αρμοδίων ιατρών επαγγελματιών υγείας, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριων, καθώς και για τη στήριξη αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
β) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014)
γ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
δ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο συμβόλαιο…)
ε) δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής (βεβαίωση εργοδότη, κάρτα ανεργίας, αποδεικτικό ένταξης σε ευπαθή κι ευάλωτη κοινωνική ομάδα)
ζ) βεβαίωση φοίτησης άλλων τέκνων από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχουν.

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τΑ/1-8-2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία, όπως είναι το Νηπιαγωγείο Βλαχάτων, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια). Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος.

Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:
α) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
β) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Ειδικά για το σχολ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Εγγραφές Μαθητών που προέρχονται από Χώρες του Εξωτερικού

Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109)

1. οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.

2. οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

3. τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.