Απουσίες μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και διετής (προνήπια-νήπια) (παρ. 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4521/2018). Η ελλιπής φοίτηση υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο των μαθητών. Για το λόγο αυτό οι μαθητές απουσιάζουν μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος (π.χ. ασθένεια).

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Σχολείο (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας μαθητή, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4). Ειδικότερα, όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα, αναζητείται ο μαθητής και η οικογένειά του μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Με βάση τις προβλέψεις της παρ. 5, του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 ε), του άρθρου 204, του Νόμου 4610 (ΦΕΚ Α 70/07-05-2019), αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Ένας μαθητής/τρια που απουσιάζει μία μέρα παίρνει μια απουσία.

Ειδικά για το ολοήμερο τμήμα, σε περίπτωση που ο μαθητής συμπληρώσει περισσότερες από 15 συνεχόμενες απουσίες σε ένα μήνα, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, η φοίτησή του στο ολοήμερο πρόγραμμα διακόπτεται (Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ Φ.7/74054/Δ1/15-6-2020 ).

Για το σχολ. έτος 2020-2021 και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων μαθητών εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 8, της Υπουργ. Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339, ΦΕΚ 3780/τΒ/8-9-2020 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Επανάληψη Φοίτησης

Με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) και με την υπ. αρ. πρωτ. Φ.6/ΜΚ/20299/Δ1/12-02-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επανάληψη φοίτησης νηπίων, (άρθρο 204 παρ. 1ε του Νόμου 4610/2019 ΦΕΚ 70 Α). Ειδικότερα επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο για ένα ακόμη έτος, γίνεται όταν το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες παρακολούθησης της Α’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και αυτές πιστοποιούνται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή με σχετική βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Επανάληψη φοίτησης νηπίου μπορεί να γίνει μόνο με την συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο εφαρμόζεται και όταν ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 5, του άρθρου 13 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 ε), του άρθρου 204, του Νόμου 4610 (ΦΕΚ Α 70/07-05-2019) και συγκεκριμένα αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος. Σε αυτήν την περίπτωση η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού μπορεί να χορηγηθεί με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.