Άδειες Εισόδου

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 49181/Γ2/18-05-2005 Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας και με βάσει όσα ορίζει το άρθρο 16 του ΠΔ79/2017, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4559/2018 και 4610/19, αναφορικά με την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγή ερευνών στα σχολεία καθώς και τη διανομή εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, δεν επιτρέπεται η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύθυνη στην περίπτωση αυτή καθίσταται η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εισέρχονται στο χώρο του σχολείου κατά τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και για τις συναντήσεις-ενημερώσεις που προγραμματίζονται από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Η αναίτια είσοδος-έξοδος τρίτων προσώπων (πλην των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών) στο σχολείο δεν επιτρέπεται. Σε περιπτώσεις που απαιτείται είσοδος τρίτων, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται εντός του σχολικού χώρου, αυτό προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, την ενημέρωση της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων και όπου απαιτείται και σύμφωνη γνώμη των γονέων των μαθητών και νηπίων.

Για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του ΠΔ 201/98.

Ειδικότερα για το τρέχον σχολικό έτος – λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 – σύμφωνα με την με αριθμ. Αρ. Φ.7/118216 /Δ1/9-9-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία επιτρέπονται μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς που σχετίζονται με την ολοκλήρωση σπουδών (πρακτικές ασκήσεις φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών), ή την εγκεκριμένη ακαδημαϊκή έρευνα.