Νομοθεσία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/20-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Προεδρικό Διάταγμα 79 (ΦΕΚ 109/τΑ/1-8-2017) «Οργάνωση & Λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων»

Νόμος 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τΑ/3-8-2018) – Τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79
Νόμος 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τΑ’/29.01.2019) – Άρθρα 28-40_Τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79 & Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Νόμος 4692/2020 – ΦΕΚ 111/τΑ/12-6-2020 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου»

Υπουργική Απόφαση Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-20 (ΦΕΚ Β’ 2888) «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις»

Εγκύκλιος Φ.7/495/123484 /Γ1/4-10-2010 «Φαρμακευτική αγωγή εντός σχολικού ωραρίου»

Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 88147/ΓΔ4/30-5-2018 «Κηδεμονία μαθητών με διαζευγμένους γονείς»

Εγκύκλιος με αριθ. Φ7/517/127893/Γ1/13.10.2010 «Δικαιώματα μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι»

Για το σχολ. έτος 2020-2021:

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με αριθμ. πρωτ Φ.7/74054/Δ1/15-6-2020 «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339, ΦΕΚ 3780/τΒ/8-9-2020 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με Αρ. Φ.7/118216 /Δ1/9-9-2020 «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τΑ/2-3-2018), (παρ. 3 του άρθρου 33) «Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση»
ΚΥΑ 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) «Εφαρμογή Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε Δήμους»
Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Φ.6/55114/Δ1/13-5-2020 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»
Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 «Εγγραφές στο Ολοήμερο χωρίς Προϋποθέσεις για το σχολ. έτος 2020-21»
Απόφαση Διευθύντριας ΔΠΕ Κεφαλληνίας 1109/10-4-2020 «Ορισμός Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»
Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ. Φ.6/ΜΚ/20299/Δ1/12-2-2020 «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία»
ΚΥΑ Φ.6/304/75662/Γ1 (ΦΕΚ 1296/21-5-2014) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»
Νόμος 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) «Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια»
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34701/4-6-2020 «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2020»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΥΑ 50025 (ΦΕΚ 4217/19-9-2018) «Μεταφορά Μαθητών»
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Αρ.Πρωτ.4959/24-01-2019 «Μεταφορά μαθητών»

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ΦΕΚ 1340/τΒ/16-10-2002 «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών, Προϊσταμένων & Συλλόγων Διδασκόντων»
Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ 150710/ΓΔ4 (ΦΕΚ B 4917/09.11.2020) «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδουΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020 – 2021»
Υπουργική Απόφαση με αριθμ 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (ΦΕΚ Β’ 3032 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»
Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με Αριθμ. 142524/ΓΔ4/26-10-2020 (ΦΕΚ Β 4716) «Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID- 19»

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΝΟΜΟΣ 3699/2008(ΦΕΚ 199) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Επικαιροποιημένος Πίνακας Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (2020)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπουργική Απόφαση 8440/2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
Απόφαση Αριθμ. οικ. 1940/2018 (ΦΕΚ310/τΒ/2-2-2018) «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών
Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 50175/7-8-2020(ΦΕΚ Β΄3324) «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
Νόμος 4624 ΦΕΚ 137/τΑ/29-8-2020 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΜΥΝΑ

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμ. πρωτ. 2018/9-3-2018 με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών»
Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ Φ.201.011.394.Α1/11-9-2020 – Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες