Τα μικρά βιβλία του Freinet-Τμήμα 2

(Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Ρ. Γκάγκα)

Χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική Freinet και ειδικότερα τα “Μικρά Βιβλία”, οι μαθητές μέσω μιας δημιουργικής εργασίας, αναπτύσσουν δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές) με φυσικό και βιωματικό τρόπο διότι μαθαίνουν μέσα από τα ίδια τους τα έργα, κατανοούν τι μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν.

Το Μικρό Βιβλίο είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, της έκφρασης και επικοινωνίας καθώς οι μαθητές παρουσιάζουν το έργο τους στην ολομέλεια της τάξης και παρατηρούν τα έργα των άλλων.

φρενε τελικο