Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του ιστότοπου μας είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός Νηπιαγωγείου ανοιχτού στην γνώση και στην επικοινωνία με  την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, μέσα από την αλληλεπίδραση που επιτρέπουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Οι επιμέρους στόχοι μπορούν να  συνοψιστούν: