ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ( ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021-22)Λήψη αρχείου