Σχέδιο Δράσης: «Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών»

Σχέδιο Δράσης: «Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών»

J12

Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Συντονιστής Δράσης: ΜΑΓΚΙΩΣΗ ΑΝΝΑ

Αναγκαιότητα – Στόχοι

 Επειδή η εκπαίδευση, δεν μπορεί να μείνει έξω από τις εξελίξεις της εποχή μας που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό τομέα και ο εκπαιδευτικός καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις , η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να υπηρετεί την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να στοχεύει στη ενίσχυση και στήριξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάτι που σημαίνει βελτίωση των γνώσεων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Επιλέγοντας ως σχέδιο δράσης την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θέλουμε να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς στο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών για  τις  ψηφιοποιημένες  κοινωνίες  του 21ου αιώνα, με απόκτηση νέων γνώσεων και καλών πρακτικών που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση.

Στόχος Βελτίωσης:

Ενίσχυση και βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή τους σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια ,εκδηλώσεις και δράσεις

 • Συμμετοχή σε διαδυκτυακά e Twinning σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης που διοργανώνονται κατα καιρούς από την κεντρική υπηρεσία.
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια αυτομελέτης κι επαγγελματικής κατάρτισης της European Schoolnet
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από ΠΕΚΕΣ ,Πανεπιστήμια ή άλλους αρμόδιους φορείς.
 • Συμμετοχή στην εβδομάδα κώδικα και διοργάνωση e Twinning live events πρός επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ευρύτερης e Twinning κοινότητας

Σχεδιασμός της δράσης 

Ειδικοί στόχοι:

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και η ιεράρχηση τους.

Η αναζήτηση εξειδικευμένων ατόμων στα επιλεχθέντα θέματα επιμόρφωσης

Η επιλογή των πλέον κατάλληλων φορέων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων

Η αύξηση συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες δράσεις Η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα των μαθητών.

Ενέργειες διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών : Οι εκπαιδευτικοί διερεύνησαν τις επιμορφωτικές ανάγκες τους στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας, προβαίνοντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαρκούς, ευέλικτης και συστηματικής ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου τους, ως προς συγκεκριμένους τομείς.

Xρονοδιάγραμμα :

Για Οκτώβριο, Νοέμβριο ,Δεκέμβριο και Ιανουάριο επιμόρφωση διάρκειας δύο ωρών για κάθε μήνα, απογευματινές ώρες, με θέμα» Χρήση νέων μοντέλων ρομποτικής και παρουσίαση καλών πρακτικών ενσωμάτωσης νέας τεχνολογίας στη διαδικασία διδασκαλίας /μάθησης».

Επί πλέον τον Οκτώβριο συμμετοχή στις εβδομάδες (Code Week 2021)με στόχο την εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκμάθηση προγραμματισμού.

Για Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο ,Μάϊο και Ιούνιο, ανάπτυξη δίωρων συνεργατικών πρακτικών επιμορφώσεων ,από δύο φορές κάθε μήνα, σε διάφορες θεματικές, όπως: διδακτική γνωστικών αντικειμένων, παιδαγωγικές πρακτικές, εκπαιδευτικές καινοτομίες, με σκοπό την βελτίωση γνώσεων των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αποφασίστηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα κατά καιρούς εξαγγελλόμενα Twinning σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, σεμινάρια αυτομελέτης κι επαγγελματικής κατάρτισης της European Schoolnet Academy και συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από ΠΕΚΕΣ, Πανεπιστήμια ή άλλους αρμόδιους φορείς ,με σκοπό την επιπλέον απόκτηση γνώσεων.

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

 Ανθρώπινοι πόροι: εκπαιδευτικοί συμμετέχοντες στην ενδοσχολική επιμόρφωση, συνεργασία με εξωτερικούς φορείς ή άτομα.

Υλικοί πόροι: Η/Υ, Σχετικά λογισμικά ,προβολέας, εξοπλισμός ρομποτικής, έξυπνες συσκευές, ερωτηματολόγια αξιολόγησης

Μέσα: ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών, ημερολόγιο και πρακτικό καταγραφής ενεργειών

,ερωτηματολόγια αξιολόγησης, καλές πρακτικές και προγράμματα επιμόρφωσης του σχολείου προς άλλα σχολεία με σκοπό τη συνεργασία για μια ποιοτικότερη εκπαιδευση.

Υλοποίηση της Δράσης

Στόχος των σεμιναρίων ενδοεπιμόρφωσης ήταν η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η ενίσχυση γνώσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως παιχνίδι και μάθηση, διατροφή ,ασφάλεια στο διαδίκτυο, μουσειακή εκπαίδευση, εκπαιδευτική ρομποτική, νέες τεχνολογίες, αειφορία αντισεισμική προστασία, αντιμετώπιση ατυχημάτων στο Νηπιαγωγείο, εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Νηπιαγωγείο ,εργαστήρια δραστηριοτήτων και ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας, συμμετείχαμε σε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων ,από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Μάϊο του 2022,σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση και τα οποία αναφέρονται παρακάτω.

 Συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια ,ΜΟΟCs και συνέδρια τόσο τηςEuropean Schoolnet Academy και της e Twinning κοινότητας όσο και άλλων φορέων( πανεπιστήμια ,οργανισμούς ασφαλούς διαδικτύου, πλατφόρμα ΙΕΠ κ. λ. π.)

1. Συμμετοχή σε MOOCs της European Schoolnet Academy (μέσω διαδικτύου,από Οκτώβριο 2021 έως Φεβρουάριο 2022) Moocs

1. « EU Code Week Online Bootcamp » ( σεμινάριο αυτομελέτης 15ωρών )27 September – 27 October 2021(course duration: 15 hours)

2. « Integrated STEM Teaching for Primary Schools Rerun» 25 October – 01 December 2021 (course duration: 25 hours)

3.« Teaching Sustainability for Action » 10 January – 16 February 2022 (course duration: 25 hours)

4.«Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces» 10 January – 16 February 2022 (course duration: 15 hours)…

2.Συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης της Twinning πλατφόρμας (από Οκτώβριο 2021 μέχρι και Μάρτιο 2022) μέσω διαδικτύου

 • Get Comfortable with Copyright and Fair Use
 • Invisible Women: Gender Bias in the School Literature Curriculum Inclusive Education Group – What kind of virtual Worlds we live in?
 • eTwinning Weeks 2021: Stories that Move webinar for Unesco Global Media and Information Week
 • Student Councils and their role in Schools: towards a more sustainable and inclusive school
 • eTwinning Webinar on new Learning Spaces
 • Why and how to focus on Social and Emotional Learning
 • Fighting against discrimination is now: Standing up against discrimination

3.Συμμετοχή  σε δύο Erasmus έργα ΚΑ1 και ΚΑ2 με το σχολείο μας στον συντονιστικό ρόλο και σε έξη e Twinning (4 ως ιδρυτές και 2 ως εταίροι.

4.  Συμμετοχή σε έξη σεμινάρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που διοργανώθηκαν από Ελληνικό και Κυπριακό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου και το τμήμα ψηφιακού εγγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής

5.Συμμετοχή σε 3 σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (LEARN ΙΝ ΕΚΠΑ)σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

6.  Συμμετοχή σε ημερίδα για τους παγκόσμιους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

7.Συμμετοχή σε συνέδριο της ΕΕΛ/ΛΑΚ(5ο MOODLE MOOT,2021)και του Eλληνικού eTwinning (20 ώρες)

8.Επιμόρφωση διάρκειας δύο ωρών για κάθε μήνα, στη» Χρήση νέων μοντέλων ρομποτικής και παρουσίαση καλών πρακτικών ενσωμάτωσης νέας τεχνολογίας στη διαδικασία διδασκαλίας /μάθησης».

9.Συμμετοχή σε κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, (από Ιανουάριο 2022έως και Μάϊο 2022) που διοργανώθηκαν από το Νηπιαγωγείο μας,ως φορέα διοργάνωσης, σε συνεργασία με άλλα 240 σχολεία της επικράτειας και αρμόδιους φορείς και τα οποία είναι:

8-2-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Οργάνωση & Διοίκηση σχολικών μονάδων».

17-2-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Αειφορία & Προσχολική Εκπαίδευση».

22-2-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Ασφάλεια διαδικτύου στην προσχολική εκπαίδευση».

15-3-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δύο ωρών με θέμα: «Παιχνίδι και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο».

22-3-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων, σε συνεργασία το 11ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής ΑγωγήςΠ.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με θέμα: «STEAM κι Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Προσχολική Εκπαίδευση».

5-4-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δύο ωρών με θέμα: «Αντισεισμική προστασία Νηπιαγωγείων».

12-4-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Σχεδιασμός ενός ποιοτικού e Twinning έργου και γνωριμία με ψηφιακά εργαλεία».

14-4-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο μας σε συνεργασία με το 11ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με θέμα:«Διαχείριση καταστάσεων στο Νηπιαγωγείο – Πένθος, διαβήτης, παχυσαρκία».

03-5-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων, το 11ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με θέμα:«Μουσειακή εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο»

19-5-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων με θέμα: « Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Νηπιαγωγείο κι εργαστήρια δεξιοτήτων ».

25-5-2022.Εξ αποστάσεως σεμινάριο δύο ωρών που οργανώθηκε από Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων «Ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο»

10.Διοργάνωση e Twinning live σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ευρύτερης e Twinning κοινότητας με θεματολογία σχετική με την εκπαίδευση και τα οποία είναι:

Presentation of project   8/09/2021

https://live.etwinning.net/events/event/233938

 Erasmus Days  14/10/2021

https://live.etwinning.net/events/event/233822

 Coding games in Kindergarten (15/10/2021)

https://live.etwinning.net/events/event/245719

Let’s coding step by step   (15/10/2021)

https://live.etwinning.net/events/event/244577

Media literacy and e Twinning weeks 2021(28 και 29 /10/2022)       

https://live.etwinning.net/events/event/250098

https://live.etwinning.net/events/event/249738

Safety Internet Day 2022 (07/02/2022)

https://live.etwinning.net/events/event/281837

Presentation and dissemination of Erasmus project (18/04/2022)

«ICT and robotics in preschool education: A more arrtactive way for learning!»

https://live.etwinning.net/events/event/303770

 Creation of a quality eTwinning project step by step(19/04/2022)

https://live.etwinning.net/events/event/305492

Talking about STEM in Kindergarten ( 19/04/2022)

https://live.etwinning.net/events/event/305251

STEM activities in kindergarten (28/04/2022)

https://live.etwinning.net/events/event/305091

Presentation and dissemination of Erasmus project (20/05/2022)

Παρουσίαση και διάχυσης καλής πρακτικής 

«ICT and robotics in preschool education: A more arrtactive way for learning!»

https://live.etwinning.net/events/event/304372

Η συμμετοχή μας στα σεμινάρια βελτίωσε εξαιρετικά τη γνώση των εκπαιδευτικών μας ,που είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τη νέα γνωση στην τάξη τους .

Αποτίμηση της Δράσης

 Δεν υπήρξε καμμία απόκλιση του αρχικού σχεδίου. Αντιθέτως στην πορεία της σχολικής χρονιάς το Νηπιαγωγείο Ριζαριού λειτούργησε και ως φορέας επιμόρφωσης, προσφέροντας τόσο στους εκπαιδευτικούς του,όσο και σε εκπαιδευτικούς απ όλη την επικράτεια επιμόρφωση σε διάφορα θέματα που όμως είναι άμεσα συνδεδεμένα με την Προσχολική εκπαιδευση .

Κατάλογος σχολείων που συμμετείχαν στον κύκλο σεμιναρίων ενδοεπιμόρφωσης με φορέα διοργανωσης το Νηπιαγωγείο Ριζαριού  :

https://docs.google.com/document/d/12Oah6s7mHDbu7-CdiOJbqV6kGdNv- rVe/edit?usp=sharing&ouid=102814123182258073255&rtpof=true&sd=true

Αποτελέσματα της Δράσης

Τα αποτελέσματα της δράσης μπορούν να καταγραφούν ως εξαιρετικά ,κρίνοντας τον βαθμό επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας.

Καταγράφοντας τις ανάγκες για επιμόρφωση στην αρχή του σχολικού έτους είχε αποφασιστεί η συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια που θα παρακολουθούσαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είτε προσκαλώντας ομιλητές διαδικτυακά λόγω της πανδημίας είτε σε σεμινάρια που διοργανώνουν κατα καιρούς Πανεπιστήμια ή οργανισμοί-φορείς εκπαίδευσης. Στην πορεία προστέθηκαν και τα σεμινάρια της European Schoolnet Academy και της eTwinning πλατφόρμας που ενίσχυσαν περαιτέρω και βελτίωσαν τις γνώσεις μας αλλά και τις πιστοποίησαν.

Θεωρούμε επιτυχημένη τη δράση για τουs εξής λόγους:

 • Εμπλουτίστηκαν οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου
 • Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι απο τη συμμετοχή στη δράση λόγω της αύξησης ή βελτίωσης των γνώσεών τους.
 • Στο σχολείο υπάρχει ποικιλία διδακτικού υλικού και εγχειρίδια καλων πρακτικών ,απόρροια των σεμιναρίων ενδοεπιμόρφωσης ,που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο έπαρκο από τους εκπαιδευτικούς σχολείου από την επόμενη χρονιά.Υπήρξε διάχυση της δράσης και καλών πρακτικών μέσω σεμιναρίων και ημερίδων με τη στήριξητων Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας ,Ημαθίας ,Μακεδονίας , Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τοπικού τύπου και μέσω του ιστολογίου του σχολείου.
 • H συνεργασία μεταξύ συναδέλφων ,κάτι που βοήθησε στη χάραξη κοινών στόχων του σχολείου .

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Οι παράμετροι που διευκόλυναν την επιτυχία του σχεδίου δράσης και κυρίως στη διοργάνωση του κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων ,με το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ως φορέα διοργανωσης κατ’ αποκλειστικότητα , θεωρούμε ότι είναι:

 • To ότι το σχολείο μας είναι ένα από τα πρώτα eTwinning σχολεία της Ευρώπης (από το 2018) και ως ψηφιακό σχολείο .διαθέτει τον απαιτούμενο ψηφιακό εξοπλισμό που σίγουρα διευκολύνει την διοργάνωση online σεμιναρίων.
 • Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν επιμορφωθεί μέσω της δράσης Erasmus στις Νέες Τεχνολογίες οπότε μπορούν να παρέχουν τεχνική υποστήριξη αν χρειαστεί και επι πλέον διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες ,που σίγουρα απαιτούνται .
 • Η διάθεση για επί πλέον μάθηση ,παραβλέποντας τον χρόνο που απαιτήθηκε τόσο για τη διοργάνωση των σεμιναρίων ,όσο και για την παρακολούθησή τους και την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος.

Χρησιμοποιήθηκαν:

 • Ανθρώπινοι πόροι:  εκπαιδευτικοί  συμμετέχοντες  στην  ενδοσχολική  επιμόρφωση, συνεργασία με εξωτερικούς φορείς ή άτομα.
 • Υλικοί πόροι: Η/Υ, Σχετικά λογισμικά ,προβολέας,  εξοπλισμός ρομποτικής,  έξυπνες  συσκευές,  ερωτηματολόγια  αξιολόγησης
 • Μέσα:  ερωτηματολόγιο  διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών, ημερολόγιο και πρακτικό καταγραφής ενεργειών ,ερωτηματολόγια αξιολόγησης, καλές πρακτικές και προγράμματα επιμόρφωσης του σχολείου προς άλλα σχολεία με σκοπό τη συνεργασία για μια ποιοτικότερη εκπαιδευση.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Υπάρχει αρκετό υποστηρικτικό υλικό που δόθηκε από τους κατά καιρούς διάφορους εισηγητές μας και το οποίο έχει καταχωρηθει σε ηλεκτρονικό φάκελο του σχολείου ώστε να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή από όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Το υλικό αφορά στην αντισεισμική προστασία ,κανόνες σωστής διατροφής, οδηγός καλής πρακτικής της μεθόδου STEM,τεχνητή νοημοσύνη στο Νηπιαγωγείο,Διδασκαλία κωδικοποίησης ,χρησιμο υλικό για ασφάλεια στο διαδίκτυο,αειφορία στα σχολεία και outdoor δραστηριότητες ,αντιμετώπιση ατυχημάτων στο Νηπιαγωγείο,ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο και τέλος σχέδια μαθήματος και σενάρια STEM και αειφορίας ,που έχουν πιστοποιηθεί από την European Schoolnet Academy κατόπιν βαθμολόγησής τους.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

 Στο σχέδιο συμμετείχαμε ως επιμορφούμενοι αλλά και ως εισηγητές ,παρουσιάζοντας καλές πρακτικές του σχολείου μας .

Τα θέματα επιμόρφωσης ήταν σχετικά με το παιχνίδι και μάθηση ,διατροφή ,ασφάλεια στο διαδίκτυο, μουσειακή εκπαίδευση, εκπαιδευτική ρομποτική, νέες τεχνολογίες, αειφορία αντισεισμική προστασία, αντιμετώπιση ατυχημάτων στο Νηπιαγωγείο, εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Νηπιαγωγείο ,εργαστήρια δραστηριοτήτων, ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο,καινοτόμες διδακτικές πρακτικές ,υβριδική τάξη,ανεστραμμένη μάθηση , συμμετοχή σε σεμινάρια CODE WEEK for ALL και STEM του οργανισμού SCIENTIX της Εuropean Schoolmet Academy ,SEG και e Twinning πλατφόρμας ,Σχέδια Erasmus και δημιουργία ποιοτικών eTwinning έργων, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, καταπολέμηση των διακρίσεων,ψηφιακός κόσμος και οι προκλήσεις του,προσωπικά δεδομένα και ενημέρωση για συγγραφικά δικαιώματα ,διαπολιτισμική εκπαιδευση και τέλος απόκτηση παιδείας στα ΜΜΕ κι ασφάλειας στο διαδίκτυο,θεωρώντας ότι η επιμόρφωση σ’ αυτο τον τομέα επιβάλλεται από τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής στην οποία ζούμε….

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Όλο το υλικό των επιμορφώσεων έχει ήδη διαμοιραστεί σε όλους τους συμμετέχοντες στον κύκλο επιμόρφωσης που διοργανώθηκε απο το Νηπιαγωγείο Ριζαριού με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως εγχειρίδια καλής πρακτικής και επί πλέον να προστεθούν στη βιβλιοθήκη του σχολείου και να την εξοπλίσουν αντίστοιχα .

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Για το επόμενο σχολικό έτος θα συνεχίσουμε την επιμόφωσή μας σε διάφορα θέματα ,συμμετέχοντας σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης ,τόσω της e Twinning πλατφόρμας ,όσο και της European Schoolnet Academy αλλά και διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης τόσο σε Ελλάδαόσο και στο εξωτερικό.

 

Επιμέλεια άρθρου :’Αννα Μαγκιώση