«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας ξεκινούν από αύριο 15 Μαΐου και λήγουν στις 30 Μαΐου 2020.
Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες καθώς κι οδηγίες εγγραφών βήμα βήμα στο κάτω της σελίδας που απευθύνονται προς γονείς και κηδεμόνες.
Χρήσιμες πληροφορίες:

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Προϊσταμένων – Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

  1. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες  βήμα  βήμα!

Πρώτη Εγγραφή – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Η ανάπτυξη εφαρμογής για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο έχει στόχο να παράξει μια ψηφιακά ισοδύναμη διαδικασία που θα επιτρέπει στον κηδεμόνα την εγγραφή του νηπίου
χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο νηπιαγωγείο.
Κατά τη δημιουργία αίτησης είναι απαραίτητο ο κηδεμόνας να έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω:
● Κωδικοί πρόσβασης στο gov.gr (TaxisNet)
● τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου
● ένα αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

Είσοδος στην εφαρμογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να κάνετε εγγραφή παιδιών που για πρώτηφορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε
άλλη σχολική μονάδα. Ο κηδεμόνας μεταβαίνει στην σελίδα της υπηρεσίας.
Για να ξεκινήσει ο κηδεμόνας την διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής, επιλέγει “Ξεκινήστε εδώ”.

Έναρξη διαδικασίας

Ο κηδεμόνας μέσω της υπηρεσίας “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο” έχει τις εξής δυνατότητες:
Υποβολή νέας αίτησης εγγραφής
● Προβολή υπάρχουσας εγγραφής

Υποβολή νέας αίτησης εγγραφής
Για έναρξη υποβολής νέας αίτησης εγγραφής ο κηδεμόνας επιλέγει Υποβολής νέας αίτησης εγγραφής και «Συνέχεια».
Πρώτη Εγγραφή – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες
Υποβολή νέας αίτησης   : Θέλω να δω τα Νηπιαγωγεία για να γράψω ένα ή περισσότερα παιδιά.

Αφού επιλέξει «Συνέχεια», ο κηδεμόνας καλείται να αναζητήσει το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση εγγραφής για το παιδί
του. Για την αναζήτηση αυτή ζητείται να επιλέξει Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο.

Σε ποιό Δήμο κατοικείται (Συμπληρώνουμε και πατάμε «Συνέχεια»)

Στη συνέχεια εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη τα Νηπιαγωγεία του Δήμου, στα οποία μπορεί να προβάλει στοιχεία τους (τηλ. επικοινωνίας Νηπιαγωγείου, αρμόδια ΔΙ.Π.Ε., τηλ.
επικοινωνίας ΔΙΠΕ, όρια σχολικής μονάδας) και να επιλέξει το Νηπιαγωγείο που επιθυμεί.
Μπορεί να βεβαιωθεί για το νηπιαγωγείο στο οποίο μπορεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής, επιβεβαιώνοντας ότι η διεύθυνση κατοικίας του συμπεριλαμβάνεται στα χωροταξικά όρια του νηπιαγωγείου.

Αφού ο κηδεμόνας επιλέξει το Νηπιαγωγείο που επιθυμεί, πατώντας “Σύνδεση” στη νέα σελίδα ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα εισόδου, όπου αφού εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet συνδέεται στην υπηρεσία.

Στη συνέχεια καλείται να δώσει την συγκατάθεσή του στο να αποκτήσει η εφαρμογή πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.
Επιβεβαίωση/Ενημέρωση Στοιχείων

Έπειτα, ζητείται η επιβεβαίωση/ενημέρωση στοιχείων με την ακόλουθη σειρά:
1) Επιβεβαίωση Στοιχείων Κηδεμόνα
Ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ) επιλέγοντας
“Επιβεβαίωση”.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αναντιστοιχία στα εν λόγω στοιχεία, θαπρέπει ο κηδεμόνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή τους μέσω του
φορέα πιστοποίησης TaxisNet.
2) Συμπληρωματικά Στοιχεία Κηδεμόνα
Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας καταχωρεί στο σύστημα τα προσωπικά συμπληρωματικάστοιχεία που ζητούνται (Όνομα Μητέρας, Όνομα Πατέρα και Ημερομηνία Γέννησης) και
επιλέγει “Συνέχεια”.

3) Στοιχεία επικοινωνίας
Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το κινητό του τηλέφωνο στο οποίο θα λάβει ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής του. Εάν επιθυμεί, μπορεί να συμπληρώσει και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Στοιχεία Επικοινωνίας
4) Στοιχεία Παιδιού/Κηδεμονίας
Έπειτα, θα εμφανιστούν στην οθόνη του χρήστη τα στοιχεία του/των παιδιού/ων, όπως αυτά αντλούνται από την Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του Μητρώου Πολιτών. Για
τα παιδιά που επιστρέφονται, γίνεται επίσης έλεγχος στο myschool για πιθανή υπάρχουσα εγγραφή. Ο χρήστης επιλέγει το παιδί το οποίο αφορά η αίτηση εγγραφής, την μεταξύ τους
σχέση κηδεμονίας από τις επιλογές που δίνονται στο σχετικό drop-down menu και πατάει «Συνέχεια»
Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή παιδιού σε σχολείο, το σύστημα φέρει σχετική ένδειξη: “Δεν μπορεί να επιλεγεί. Παιδί ήδη εγγεγραμμένο σε σχολείο”.
Σε περίπτωση που το στοιχείο της κηδεμονίας δεν προκύπτει από τον αυτόματο μηχανισμό ή αν προκύπτει με ελλιπή ή λαθεμένα δεδομένα τότε θα χρειαστεί ο κηδεμόνας να
επιβεβαιώσει ότι έχει υποβάλει ορθά στοιχεία στο προηγούμενο βήμα.
Εάν τα στοιχεία στο προηγούμενο βήμα είναι ορθά καταχωρημένα και συνεχίζει να μηνεμφανίζεται το ζητούμενο στοιχείο κηδεμονίας, παρέχεται η δυνατότητα στον κηδεμόνα να
υποβάλλει σε κατάλληλη φόρμα τα στοιχεία του παιδιού.

Ο κηδεμόνας επιλέγει ένα από τα:
Πιστοποιητικό γέννησης, Ληξιαρχική πράξη γέννησης, Αιτούντες/Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας, Δικαστική Απόφαση Επιμέλειας, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ρύθμισης Επιμέλειας, επισυνάπτει το αντίστοιχο έγγραφο και επιλέγει “Συνέχεια”.

5) Στοιχεία διεύθυνσης
Ακολουθεί η συμπλήρωση και η ταυτοποίηση των στοιχείων διεύθυνσης. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του παιδιού, επισυνάπτει έγγραφο που να πιστοποιεί
την επιλεγμένη διεύθυνση και πατάει “Συνέχεια”.

Περαιτέρω Επιλογές/Δυνατότητες
Εάν υπάρχουν αδέλφια σε σχολείο, το οποίο δεν είναι αυτό στο οποίο ανήκει με βάση τη διεύθυνση κατοικίας, τότε ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή στο
νηπιαγωγείο του ίδιου ή συστεγαζόμενου σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση, καλείται να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμο των τέκνων καθώς και το όνομα της σχολικής μονάδας.

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση, την οποία θα λάβει από το αντίστοιχο σχολείο, στο Νηπιαγωγείο εμπρόθεσμα.
Εάν δεν υπάρχουν αδέλφια στο ίδιο ή συστεγαζόμενο σχολείο, αφήνει κενό το ζητούμενο πεδίο και επιλέγει  “Συνέχεια”

Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν έως τρεις ενήλικες συνοδούς για την μετακίνηση του τέκνου. Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται (Ονοματεπώνυμο
συνοδού και τηλέφωνο επικοινωνίας) και επιλέγει “Συνέχεια”
Εάν δεν επιθυμεί να ορίσει τον εαυτό του ως συνοδό, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πρώτο προσυμπληρωμένο πεδίο.
Επίσης, μπορεί να επιλέξει αν η αίτηση αφορά εγγραφή σε ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που γίνει επιλογή ολοήμερου προγράμματος ζητείται η εμπρόθεσμη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο νηπιαγωγείο.

Για την εγγραφή σε ολοήμερο πρόγραμμα θα χρειαστεί να επιλέξει το αρχικό checkbox
“Ολοήμερο Τμήμα”, αν επιθυμεί επιλέγει και το “Τμήμα Πρωινής Υποδοχής” και ολοκληρώνει πατώντας “Συνέχεια”
Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν επιθυμεί εγγραφή του παιδιού σε ολοήμερο πρόγραμμα επιλέγει “Συνέχεια”

Παρατηρήσεις
Πριν υποβάλλει οριστικά την αίτηση ο κηδεμόνας, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σχόλια, τα οποία θα απευθύνονται στο Νηπιαγωγείο όπου υποβάλλεται η αίτηση.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προσθέσει κάποιο σχόλιο, επιλέγει “Συνέχεια” χωρίς να προσθέσει κάποιο κείμενο.
Πριν φτάσει στην προεπισκόπηση της αίτησης, ο χρήστης ενημερώνεται για τις νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή αίτησης. Για να προχωρήσει στην τελική σελίδα
πρέπει να επιλέξει “Έλαβα γνώση”.

Αποθήκευση αίτησης
Εάν η διαδικασία της αίτησης διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ενώ ο κηδεμόνας δεν έχει υποβάλει την αίτηση, η αίτησή του αποθηκεύεται προσωρινά, ώστε να ολοκληρωθεί
υποβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα έχει σχετική ένδειξη ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα υποβολής, «Υπό υποβολή».
Υποβολή αίτησης
Πριν υποβάλλει οριστικά την αίτηση ο κηδεμόνας μπορεί να δει συνολικά τα στοιχεία της αίτησης.
Ο χρήστης μπορεί να δει σε αυτή τη σελίδα τη λίστα των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει στο νηπιαγωγείο, ανάλογα με τα στοιχεία που δήλωσε.
Εφόσον ο κηδεμόνας έχει ολοκληρώσει και έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης, προχωράει στην υποβολή της πατώντας “Οριστική Υποβολή”, ώστε να σταλεί
για έλεγχο στο επιλεγμένο Νηπιαγωγείο. Κατόπιν υποβολής, ο χρήστης μεταφέρεται στη θυρίδα του, όπου μπορεί να δει την αίτησή του σε κατάσταση «Σε επεξεργασία από το σχολείο».

Προβολή υπάρχουσας αίτησης εγγραφής
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλει τις αιτήσεις εγγραφής που έχει δημιουργήσει, αφού επιλέξει “Προβολή υπάρχουσας αίτησης” και “Συνέχεια”.
Προβολή υπάρχουσας

Σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργήσει αίτηση στο παρελθόν και επιλέξει “Προβολή υπάρχουσας αίτησης”, θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα

Σε άλλη περίπτωση, θα εμφανιστεί στην οθόνη του κηδεμόνα η/οι αίτηση/εις με την αντίστοιχη σήμανση.
Μία αίτηση εγγραφής, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται, μπορεί να έχει τις εξής σημάνσεις:
● Υπό υποβολή: Αφορά αποθηκευμένη αίτηση που εκκρεμεί η υποβολή της.
● Σε επεξεργασία από το σχολείο: Αφορά αίτηση η οποία έχει υποβληθεί και αναμένεται έγκριση από το σχολείο.
●Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα: Αφορά αίτηση που επιστράφηκε στον κηδεμόνα για διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω SMS και αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του, από την καρτέλα“Παρατηρήσεις” μπορεί να δει ποιό στοιχείο χρειάζεται διόρθωση.
● Αποδεκτή, σε αναμονή οριστικοποίησης: Αφορά αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το σχολείο στο οποίο υποβλήθηκαν και εκκρεμεί η οριστική έγκρισή τους με βάση της διαθέσιμες θέσεις στα νηπιαγωγεία. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησης.
● Οριστικοποιημένη εγγραφή: Αφορά αιτήσεις που έχει οριστικοποιηθεί η έγκριση τους από ΔΙΠΕ. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση
μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησης.

Διόρθωση αίτησης
Στην περίπτωση που το νηπιαγωγείο ζητήσει διορθώσεις για την αίτηση, ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω SMS.

Αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του και εισέλθει στη θυρίδα του “Προβολή υπάρχουσας αίτησης”, επιλέγει την αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση “Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα”.Από την καρτέλα “Σχόλια” μπορεί να δει ποιό στοιχείο χρειάζεται διόρθωση.
Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει “Επεξεργασία” για να ενημερώσει την αίτησή του. Τότε η αίτηση ανοίγει σε επεξεργάσιμη μορφή. Ο χρήστης κάνει τις διορθώσεις που ζήτησε το νηπιαγωγείο ή/και αλλάζει κάποιες από τις προηγούμενες επιλογές του και στο τέλος επιλέγει “Αποθήκευση”

Επιλέγει “Έλαβα γνώση” για τις νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης

Τέλος, επιλέγει “Οριστική υποβολή” για να στείλει την διορθωμένη αίτηση στο νηπιαγωγείο.

Κατόπιν υποβολής, ο χρήστης επιστρέφει στη θυρίδα του, όπου μπορεί να δει την αίτησή του σε κατάσταση «Σε επεξεργασία από το σχολείο».
Καλή επιτυχία!

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση