Αειφόρο σχολείο: Βήμα 4ο- Εφαρμογή σχεδίου δράσης- αξιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης και η αξιολόγηση είναι συνεχής, τόσο μετά από κάθε φάση, όσο και κατά την φάση της αξιολόγησης, για να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του, σε περίπτωση που η ανατροφοδότηση υποδείξει δυσλειτουργία στην πρακτική εφαρμογή του. Η αξιολόγηση  διενεργείται από τους εκπ/κούς , με ελκυστικές δραστηριότητες, παιχνίδια, quizz, από τους γονείς, μέσω ερωτηματολογίων, με   αυτοαξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά, κ.λ.π..Στη φάση της μεταγνώσης γίνεται σύγκριση αρχικών και τελικών εννοιολογικών χαρτών και έχουμε  δημιουργία φύλλων εργασίας και ασκήσεων που ενεργοποιούν την κριτική σκέψη για να αντιληφθούν τα παιδιά αν υπάρχει   αλλαγή  στις στάσεις τους και στις απόψεις τους, μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Αφήστε μια απάντηση