ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ :Ευ ζην -Διατροφή

Ενδεικτικές φωτογραφίες απο δραστηριότηες των παιδιών πάνω στο θέμα της Διατροφής