ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο

 

Οι εγγραφές για τους/τις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-2025 διενεργούνται κατά το διάστημα 1 – 20 Μαρτίου 2024. Οι εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4704/2020 (Α΄133), στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

 

Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα. Οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων θα κληθούν μόνο να συμπληρώσουν μια αίτηση, σχετικά με τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα.

 

Στο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας εγγράφονται μαθητές/τριες με μόνιμη κατοικία τις τοποθεσίες: Νέα Φιλαδέλφεια, Μεσαίο και Πετρωτό.

 

Για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας ακολουθεί τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) με κωδικούς taxisnet και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά).
  3. Συμπληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά – βήματα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να φέρει αποκλειστικά το όνομα ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων και όχι άλλου συγγενικού προσώπου. Επίσης, στην περίπτωση λογαριασμού που ο πάροχος είναι ιδιωτική εταιρία, απαιτείται η ανάρτηση δύο λογαριασμών διαφορετικών παρόχων.

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας στο Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  1. Έπειτα από την αποδοχή της αίτησης από το Νηπιαγωγείο και έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού με τον Προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου (τηλ. σχολείου 2310786281), θα πρέπει να προσκομιστεί:
  • Αίτηση εγγραφήςαν επιθυμείτε το Ολοήμερο τμήμα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα).
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου (2310786221) κατά τις ώρες 08:30-13:00.

 

Ο Προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου Ν. Φιλαδέλφειας

 

Τόλιος Ευθύμιος

 Λήψη αρχείου