Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22»

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2021 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 . Δικαίωμα εγγραφής στο Νηπιαγωγείο Μεσορόπης έχουν νήπια και προνήπια που είναι γεννημένα το 2016 και το 2017 και κατοικούν στη Μεσορόπη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι από το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.  

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους γονείς μετά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής να επικοινωνούν με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου για ραντεβού και να  προσέρχονται στο Νηπιαγωγείο, τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να προσκομίσουν στο Νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Μαρτίου 2021

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.).

β) Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13).

γ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Τα προνήπια που φοιτούν ήδη στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται αυτεπάγγελτα στο δεύτερο έτος. Ωστόσο, καλούνται οι γονείς να ενημερώσουν το Νηπιαγωγείο σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́1767) αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Tο ίδιο ισχύει και για την κατάθεση δικαιολογητικών μετά την ηλεκτρονική αίτηση. 

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού:

 12:15μμ – 13:00μμ
Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2592093212
Email: mail
@nip-mesor.kav.sch.gr

 

Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος με θέμα:

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22»Λήψη αρχείου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ στην πλατφόρμα:

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

Ακολουθούν οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-ΚηδεμόνεςΛήψη αρχείου

Συμμετοχή στη δράση «Μίλα Τώρα»

«Χαμόγελο του παιδιού» – «Μίλα Τώρα»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό πραγματοποιεί για 8η συνεχή χρονιά μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σημαντικότερη δράση είναι η ίδια η φωνή των παιδιών και τα μηνύματα τους ενάντια σε αυτό το φαινόμενο.

Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» καλεί όλα τα σχολεία και τα παιδιά να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν το δικό τους μήνυμα.

Η δική μας συμμετοχή με το μήνυμα «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ!»

 

 

 

eTwinning-World Children’s Council

eTwinning 2020-2021 -World Children’s Council

Το έργο eTwinning «World Children’s Council» (Παγκόσμιο Συμβούλιο Παιδιών) ξεκινά με διαδικτυακή συνάντηση των συνεργατών του έργου όπου συζητήθηκαν ο σχεδιασμός και η χρονική υλοποίηση του. Ακολούθησε η ενημέρωση των γονέων του σχολείου μας. Με τους μαθητές περιηγηθήκαμε στο χώρο του έργου στο twinspace, αρχίσαμε με τη γνωριμία των συνεργαζόμενων χωρών και των σημαιών τους και τη δημιουργία της δικής μας αφίσας για το έργο. 

eTwinning 2020-21 – WORLD CHILDREN’S COUNCIL

eTwinning 2020-21 – WORLD CHILDREN’S COUNCIL

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Tο Νηπιαγωγείο μας  συμμετέχει στο έργο eTwinning με τίτλο: «World Children’s Council» – «Παγκόσμιο Συμβούλιο Παιδιών»

Το έργο ξεκινά το Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί το Μάιο 2021. Συμμετέχουν 10 σχολεία από την Τουρκία, 5 σχολεία από την Ελλάδα, 1 σχολείο από την Ισπανία και 1 σχολείο από τη Σερβία.

Σχετικά με το έργο

Το παιδί ως μικρός άνθρωπος χρειάζεται περισσότερη αγάπη και  φροντίδα. Αποτελεί ζωτικό μέρος της κοινωνίας και εγγύηση για το μέλλον της. Από την άποψη αυτή, είναι προς το συμφέρον τόσο του παιδιού όσο και της κοινωνίας να προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών ελεύθερα και ισορροπημένα. Το ελεύθερα και ευτυχώς αναπτυσσόμενο παιδί θα μεταδώσει στο μέλλον και στις επόμενες γενιές ιδέες και αξίες.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες εφευρέσεις και πρόοδος όσο ένα μεγαλοφυές παιδί είναι δυσαρεστημένο στον κόσμο.» (Albert Einstein)

Επομένως τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να ονειρεύονται και να ζουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Ο κόσμος των ονείρων των παιδιών είναι πολύ ευρύς. Παράλληλα αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των παιδιών των οποίων η φαντασία και τα όνειρα υποστηρίζονται. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμά μας αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες Νηπιαγωγείου, 4-6 ετών.

ΣΤOΧΟΙ

 1. Να αναπτυχθεί η φαντασία και η  δημιουργικότητα στους μαθητές μας.
 2. Να δημιουργήσουμε μια αίσθηση περιέργειας στους μαθητές μας και να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν έρευνα.
 3. Να εργαστούν ατομικά και σε ομάδες.
 4. Να αναπτύξουν δεξιότητες  επικοινωνίας.
 5. Να αναπτύξουν ένα αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης.
 6. Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
 7. Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους.
 8. Να συμβάλλουν στο έργο σε συνεργασία με τα σχολεία εταίρους.
 9. Να εκφράσουν όνειρα και σκέψεις στο δράμα, τη ζωγραφική, το παιχνίδι κ.λπ. χρησιμοποιώντας  διάφορους τρόπους έκφρασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο του 2021. Ο σχεδιασμός, η διαδικασία υλοποίησής του και τα συνεργατικά προϊόντα θα αποφασίζονται από online επικοινωνίες και διαρκή συνεργασία των μελών του έργου.

Πιο αναλυτικά:

Σχεδιασμός λογότυπου  από τα παιδιά.

 1. Προβλήματα όπως δίψα, πείνα, έλλειψη εκπαίδευσης κ.λπ. θα ερευνηθούν από το συμβούλιο των παιδιών και θα γίνει παρουσίαση.
 2. Θέματα στέγης των παιδιών θα μελετηθούν από το συμβούλιο των παιδιών (Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν το σπίτι των ονείρων τους).
 3.  Θέματα ένδυσης  (Οι  μαθητές με φυσικές  βαφές μπορούν να ζωγραφίσουν μπλουζάκια).
 4. Παιχνίδια για τα παιδιά  (Ένα βιβλίο παιχνιδιού μπορεί να δημιουργηθεί με παιδικά παιχνίδια με φυσικά υλικά).
 5. Τα παιδιά θα συνεργαστούν και θα αποφασίσουν να οργανώσουν τις δραστηριότητες.
 6. Μέσω των ΤΠΕ, τα παιδιά θα αλληλ0επιδράσουν και θα επικοινωνήσουν τις ιδέες και τις ενέργειές τους.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να βελτιωθεί η δημιουργικότητα των μαθητών, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

 

Let’s play every day! – ebook

eTwinning 2020-21: Let’s play every day!

Συνεργατική ιστορία του έργου έγινε ebook

Η συνεργατική ιστορία του eTwinnimg έργου μας «Let’s play every day» είναι προϊόν συνεργασίας και επικοινωνίας των σχολείων.

Καλή ανάγνωση!

ebook – Let’s play every day!

 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021

09/02/2021

Έπαινος συμμετοχής στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021

Το Νηπιαγωγείο συμμετέχει στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (SaferInternet4Kids) για το σχολικό έτος 2020-2021

Όλοι Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο!

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ασφάλεια στο internet με λόγια απλά!

https://saferinternet4kids.gr/

Ερωτηματολόγιο για γονείς

 

Τι είναι η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;

Σύμφωνα με τη Wikipedia, η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι: 

«η γνώση της μεγιστοποίησης της προσωπικής ασφάλειας του χρήστη έναντι των κινδύνων ασφάλειας για προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου και την αυτοπροστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα εν γένει»

 Ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας – eSafety Label

Το eSafety Label στοχεύει να βοηθήσει τα σχολεία να αξιολογήσουν την προσέγγισή τους στην ψηφιακή ασφάλεια, προκειμένου να εξασφαλίσουν το ασφαλέστερο δυνατό ψηφιακό για τους μαθητές τους.

 

το Νηπιαγωγείο Μεσορόπης έχει βραβευτεί με Πιστοποίηση eSafety

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο:

https://www.esafetylabel.eu/

http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=23&Itemid=126

https://saferinternet4kids.gr/

https://www.sch.gr/category/safeweb/

 

Ημέρα παιχνιδιού-GSPD 2021

Ημέρα παιχνιδιού στο σχολείο – 3 Φεβρουαρίου 2021

Global School Play Day – 3rd February 2021

Το σχολείο μας συμμετέχει στην παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού – 3 Φλεβάρη 2021

Η Global School Play Day είναι η προσπάθεια που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη του μη δομημένου παιχνιδιού για μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Εμπλουτίζοντας τις δράσεις στο eTwinning έργο μας «Let’s play every day!» συμμετέχουμε την Τετάρτη 3 Φλεβάρη στην Παγκόσμια Σχολική Ημέρα Παιχνιδιού.

Ελάτε να παίξουμε!

Ημέρα παιχνιδιού στο Νηπιαγωγείο Μεσορόπης.

Πολλά παιχνίδια, μέσα και έξω από την τάξη!

 

Συμμετοχή σχολείων του έργου eTwinning «Let’s play every day!»

Global School Play Day – 2021

 

 

 

Journey to shapes island – eTwinning 2020-21

eTwinning 2020-21: «Journey to shapes island» 

Το ταξίδι μας στα νησιά των σχημάτων με το eTwinning  έργο μας «Journey to shapes island» τελείωσε. Το έργο ξεκίνησε τέλος Οκτωβρίου στο σχολείο, συνεχίστηκε το Δεκέμβριο με την τηλεκπαίδευση και τελείωσε τέλος Ιανουαρίου στο σχολείο. Πρόκειται για ένα έργο παιδοκεντρικού χαρακτήρα με δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών. Μέσα από το έργο τα παιδιά απέκτησαν βασικές έννοιες και δεξιότητες μαθηματικών, έζησαν εκπαιδευτικές εμπειρίες στις οποίες συμμετείχαν ενεργά και ανέπτυξαν δεξιότητες απαραίτητες σε μαθητές του 21ου αιώνα. Το έργο προώθησε την επικοινωνία και τη συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων των συνεργαζόμενων σχολείων και χωρών σε κλίμα φιλίας, συνεργασίας και έμπνευσης. Τα συνεργατικά προϊόντα του έργου αποτελούν καινοτόμες δράσεις καθώς η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη φύση, την τέχνη, το παιχνίδι, την τεχνολογία. Είμαστε χαρούμενοι που συμμετείχαμε σε αυτό το έργο και ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες από τα σχολεία της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας.