Δράση STEM μέσω του eTwinning

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 το νηπιαγωγείο μας επιλέχτηκε  από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning να συμμετάσχει στη δράση STEM 2.0. Μέσω της δράσης επιλέχθηκαν 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα λάβουν εξοπλισμό και εκπαίδευση, με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένων στη μέθοδο STEM. Τα  νηπιαγωγεία θα λάβουν ειδικό εξοπλισμό που απευθύνεται στα παιδιά της ηλικίας αυτής  (Kids First Coding & Robotics ).

Η επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning, με την υποχρέωση αυτά να αναλάβουν να υλοποιήσουν έργο προσανατολισμού STEM.   Θα διοργανωθούν επίσης διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς  πάνω σε σχετική θεματολογία, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν και μέχρι το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές.

Η μέθοδος STEM, μέσω της ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης, παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά  να προβληματίζονται, να ερευνούν, να απαντούν σε ερωτήματα και να επιλύουν προβλήματα, εμπλεκόμενα σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Η αρχική επιμόρφωση της δράσης έγινε με τηλεκπαίδευση, όπου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας πήραν μέρος όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία.

Η πρώτη φάση της επιμόρφωσής μας έγινε με τηλεκπαίδευση