Eγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Παιδιά, Φοιτητές, Πίσω Στο Σχολείο, Αγόρι, Κορίτσι

Για  το  σχολικό έτος  2021-2022, οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20  Mαρτίου   2021.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.
Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022, μαθητές   γεννημένοι  το  2016   και  το  2017.

Ειδικότερα    εγγράφονται  στο  Nηπιαγωγείο  Φιχτίου όσοι   διαμένουν  στα    Φίχτια,Μυκήνες,Μοναστηράκι,Μπόρσα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ  ΣΤΟ 2ο ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ! (Άρα η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής αφορά μόνο τις νέες εγγραφές.)

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου, θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
 • Για την υποβολή της αίτησης ,οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
 • α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί  με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα  myschool  και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή
 • β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας
 • γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν   στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.
 • Η εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις
 • ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα
 • στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  οι γονείς ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

 • Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
 • ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)εδώ:https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP>
 • η) Βιβλιάριο Εμβολίων (φωτοτυπία), του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).
 • θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
 • Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.
 • Μετά την υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχικήπράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

Δείτε   αναλυτικές  οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εγγραφής  του  παιδιού σας   εδώ

   Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφή του  παιδιού  σας ,  επικοινωνήστε μαζί μας.

Πριν την προσέλευση σας, στη σχολική μονάδα,  θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ:27510-76891(Νηπιαγωγείο   Φιχτίου)  η    ηλεκτρονικό μήνυμα  στο  Mail του  σχολείου  μας:mail@nip–ficht.arg.sch.gr

 • Ώρες επικοινωνίας για εγγραφές :1200-13.00π.μ. μέσω τηλ. ραντεβού

 Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την  προσέλευσή  τους  στο νηπιαγωγείο, να τηρούν  όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του  κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ (χρήση μάσκας, αντισηπτικού, τήρηση απόστασης)

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Εγγραφές Νηπίων, Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.